Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 6603
Aprovació inicial de la Modificació Puntual de Planejament per tal d’exonerar l’índex d’intensitat turística als establiments d’Hotel d’Interior així com la delimitació de l’àmbit considerat com a nucli antic amb la documentació ambiental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2830/2018

El Ple de l'Ajuntament de Felanitx, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de maig de 2019 ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que transcrit literalment diu:

«Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT PER TAL D'EXONERAR L'INDEX D'INTENSITAT TURÍSTICA ALS ESTABLIMENTS D'HOTEL D'INTERIOR AIXÍ COM LA DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT CONSIDERAT COM A NUCLI ANTIC de Felanitx i de Portocolom, amb la documentació redactada en data 12 de febrer de 2019 per l'equip redactor conformat pel Sr. Felio José Bauzá Martorell, doctor en dret administratiu per la UIB, la Sra. Marta Vidal Crespo, llicenciada en Dret per la UB, i màster en dret i administració local per la UAM. Advocada col·legiada de l'ICAIB núm. 5.135, el Sr. Jaime Martínez Llabrés, arquitecte col·legiat núm. 304.026 del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, la Sra. Neus Lliteres Reche, llicenciada en geografia i el Sr. Enrique Servera Agustí, arquitecte col·legiat núm. 680.974 del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, i la documentació ambiental que ha redactat l'empresa Gest Ambiental, això és, l'avaluació ambiental estratègica simplificada.

L'àmbit de la delimitació considerat com a nucli antic de Felanitx inclou els carrers que s'ordenen per ordre alfabètic:

Abeurador

Aigo

Alou

Anglesola

Alonso Rodríguez

Antoni Maura

Badaluc

Bastera

Bellpuig

Bennàsser

Bisbe Puig

Cala Figuera

Calderó

Call

Campet

Cànaves

Caritat

Carreró d'en Jusama

Carreró den Reus

Cardenal Despuig

Castellet

Cavallets

Cifre

Convent

Costa i Llobera

Cotoner

Dameto

Darder

Eres

Església

Escorxador

Fartàritx

Frare

Forats

Galera

Gerreria

Guillem Sagrera

Horts

Hospici

Jordi Sabet

Joan Montserrat

Juavert

Llana

Lluna

Major

Mar

Marià Aguiló

Mateu Obrador

Miquel Bordoy

Molí d'en Llevadora

Molí d'en Roca

Molins

Mn. Bartomeu Caldentey

Mn. Miquel Sureda

Nofre Ferrandell

Nuno Sanç

Pare Aulí

Pare Catany

Pelleters

Plaça Arraval

Plaça Arenal

Plaça Constitució

Plaça Espanya

Plaça Mn. Cosme Bauçà

Plaça Pax

Plaça Rei Jaume II

Plaça de la Soledat

Plaça de Toros

Plaça Santa Margalida

31 de Març

Pelat

Pizà

Porteria

Pou de la Vila

Puigverd

Proïssos

Quatre Cantons

Rector Planes

Rei Jaume I

Rei Sanç

Roca d'en Boira

Roig

Sa Comuna

Sa Plaça

Santanyí

Santueri

Sant Agustí

Sant Alfons

Sant Nicolau

Sant Miquel

Sa Roca

Ses Parres

Serral

Sínia

Sitjar

Sol

Soler

Soledat

Son Morei

Son Pinar

Travessa d'en Riera

Trinitàries

Verònica

Vica

Verí

L'àmbit de la delimitació considerat com a nucli antic de Portocolom inclou els carrers que s'ordenen per ordre alfabètic:

Algar

Alou

Àncora

Aviador Orté

Barques

Camp Roig

Capità Barceló

Carme

Centre

Cristòfol Colom

Duana

Lepant

Llevant

Navegació

Nord

Nou

Mar

Marina

Mare de Deu

Menéndez Núñez

Mossèn Tauler

Ordines

Pescadors

Plaça Comerç

Plaça Sant Jaume

Punta Nova

Ribera

Sant Pere

Togores

Vapor

Velar

 

 

Segon.- D'acord amb l'article 51 de la la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears suspendre la tramitació i l'aprovació de plans de desenvolupament, d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, dins la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Felanitx i Porto Colom. Els plànols de delimitació de l'àmbit de suspensió s'adjunta com a ANNEXOS d'aquest acord.

Aquesta suspensió tendrà vigència durant dos anys o fins a l'aprovació provisional de la Modificació Puntual de Planejament per tal d'exonerar l'índex d'intensitat turística als establiments d'hotel d'interior, així com la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Felanitx i de Portocolom.

Tercer.- D'acord amb l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de Planejament per tal d'exonerar l'índex d'intensitat turística als establiments d'hotel d'interior, així com la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Felanitx i de Portocolom i l'avaluació ambiental estratègica simplificada que l'acompanya, pel termini de 45 dies hàbils, amb la diligència oportuna del secretari de l'Ajuntament de Felanitx en la qual ha de constar que els documents que integren el pla urbanístic són els aprovats inicialment. Aquesta informació pública s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un delsdiaris de major difusió de les Illes Balears, i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org), en la qual constarà la documentació completa.

Quart.- Sol·licitar, dins el termini d'informació pública, informe de les administracions o dels ens les competències les quals es puguin veure afectades per aquesta modificació puntual, entre els quals s'haurà de:

• Sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears la subjecció de la Modificació Puntual de Planejament per tal d'exonerar l'índex d'intensitat turística als establiments d'hotel d'interior, així com la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Felanitx i de Portocolom, a avaluació ambiental estratègica simplificada i l'inici de la corresponent tramitació ambiental, d'acord amb la documentació ambiental que ha redactat l'empresa Gest Ambiental, d'acord amb el que disposa l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

• Sol·licitar a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca l'informe previst a l'article 29 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

• Sol·licitar al Servei d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca l'informe previst a l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, amb concordança amb el que disposa l'article 5.2 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears, i que disposa, que correspondrà als consell insulars respectius, d'acord amb el que preveu l'article 11.2 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, l'elaboració i l'aprovació dels plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT).

• Sol·licitar al Servei Tècnic d'Urbanisme del Consell de Mallorca l'informe previst a l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

• Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l'informe previst a l'article 3.3 de la Llei 9/1990, de 27 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.

• Sol·licitar a la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears l'informe previst a l'article 18.2 de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears.

• Sol·licitar a l'Institut Balear de la Dona l'informe d'avaluació d'impacte de gènere previst a l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Cinquè.- Concedir a la Tesorería General de la Seguridad Social, titular de l'edifici ubicat al carrer Abeurador núm. 17 de Felanitx (antic edifici anomenat Ses Tres Pessetes), que està inclòs en la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Felanitx, un termini de 45 dies hàbils, comptats a partir del dia següent en què rebi la notificació de l'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual, perquè pugui formular les al·legacions o suggeriments que consideri oportuns, tal i com està previst a l'article 189 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

Sisè.- Concedir a Ports de les Illes Balears, titular de l'edifici ubicat al carrer Pescadors núm. 1 de Porto Colom (antic edifici de sa llotja), que està inclòs en la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Portocolom, un termini de 45 dies hàbils, comptats a partir del dia següent en què rebi la notificació de l'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual, perquè pugui formular les al·legacions o suggeriments que consideri oportuns, tal i com està previst a l'article 189 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

Setè.- Publicar els acords anteriors en forma legal.»

Recursos.

Contra aquest acte, que és de tràmit, no escau interposar cap recurs.

No obstant això, contra el segon punt de l'acord, que suspèn la tramitació de procediments, l'atorgament de llicències i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, dins la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic de Felanitx i Porto Colom, es pot interposar de forma potestativa recurs de reposició davant el Ple de l'Ajuntament de Felanitx, en el termini d'un mes comptat des de la data de la darrera publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats des de la data de la darrera publicació, sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre que s'estimi convenient.

Tot això d'acord amb el disposat en els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en els articles 8.1 i 10.1 lletra a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Informació pública

De conformitat amb l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) se sotmet a informació pública la Modificació Puntual de Planejament per tal d'exonerar l'índex d'intensitat turística als establiments d'Hotel d'Interior així com la delimitació de l'àmbit considerat com a nucli antic i l'avaluació ambiental estratègica simplificada que l'acompanya, pel termini de 45 dies hàbils comptat des de la data de la darrera publicació, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears, i a la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) en la qual consta la documentació completa.

En concret, l'article 12 de la LUIB expressa que durant el període d'informació pública tots els ciutadans i totes les ciutadanes tenen dret a:

a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o l'expedient i obtenir-ne una còpia. A aquests efectes, les administracions competents estan obligades a garantir, des del principi del període d'informació pública, la possibilitat de consultar la documentació i d'obtenir-ne còpies.

b) Presentar al·legacions, suggeriments, informes o documents que considerin oportuns en relació amb l'instrument o l'expedient sotmès a informació pública.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar:

- A l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00h fins a les 14:00h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271.

- A la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) en la qual consta la documentació completa.

  

Felanitx, 25 de juny de 2019

El batle

Jaume Monserrat Vaquer

Documents adjunts