Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

Núm. 6203
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 9-2019-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar (amb referència HLSR) i per a la declaració d'interès general en sòl rústic (amb referència XIG):

ALGAIDA: Promogut per FREDERIC LUCIEN BOURJALLIAT al POLIGON 5, PARCEL·LA 380 (336/2018-HLSR).

ARIANY: Promogut per SEBASTIA RUBI HORRACH al POLIGON 6, PARCEL·LES 382-383-386-387-388-389 (271/2017-HLSR).

ARTA: Promogut per CORD HEINRICH REMME al POLIGON 21, PARCEL·LA 123 (19/2019-XIG).

CAMPOS: Promogut per CONTRATAS ISLEÑAS SL al POLIGON 21, PARCEL·LA 382 (510/2019-HLSR).

Promogut per CONSTRUCCIONES BARCELO I OBRADOR al POLIGON 13, PARCEL·LES 393-395 (528/2018-HLSR).

CAPDEPERA: Promogut per MIQUEL RIERA MUÑOZ  al POLIGON 13, PARCEL·LA 80 (272/2018-HLSR).

FELANITX: Promogut per VISTA DISEÑOS E INVERSIONES SL al POLIGON 57, PARCEL·LES 476-477-478-479-292-294-295 (499/2017-HLSR).

LLORET DE VISTA ALEGRE: Promogut per MIQUEL MIRALLES FONTIRROIG al POLIGON 2 PARCEL·LES 89-92-93 (423/2018-HLSR).

LLUBI: Promogut per OLIVER HANS BUCHER al POLIGON 7, PARCEL·LA 432 (154/2018-XIG).

LLUCMAJOR: Promogut per YAGO CASASNOVAS al POLIGON 20, PARCEL·LA 529 (570/2018-HLSR).

MANACOR: Promogut per FINCA SON PUÇA SL al POLIGON 33, PARCEL·LES 204-205 (298/2017-HLSR).

Promogut per BARTOLOME FONS PONT al POLIGON 3, PARCEL·LA 376 (114/2018-HLSR).

Promogut per JUANA TRUYOLS CAMPS I ALTRA al POLIGON 14, PARCEL·LA 76 (314/2018-HLSR).

PETRA: Promogut per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL al POLIGON 1, PARCEL·LA 426 (48/2017-XIG).

Promogut per GUILLEM FEBRER BRUNET al POLIGON 13, PARCEL·LES 266-267-771 (518/2018-HLSR).

SA POBLA: Promogut per JOAN ALZINA RIUTORT al POLIGON 14, PARCEL·LA 333 (517/2018-HLSR).

POLLENÇA: Promogut per JAIME OLIVER CAMPBELL WALTER al POLIGON 1, PARCEL·LES 301-309 (251/2018-HLSR).

PORRERES: Promogut per SEBASTIA CERDA FORTEZA al POLIGON 4, PARCEL·LES 553-555-556-570 (526/2018-HLSR).

SANTANYI: Promogut per CHRISTOPH I ULRIKE GRUBER GEB al POLIGON 3, PARCEL·LA 18 (141/2018-HLSR).

SES SALINES: Promogut per ROBIN CYRIL CLAUDE FRANCK al POLIGON 4, PARCEL·LES 156-157 (525/2018-HLSR).

SELVA: Promogut per ANTONIA PUJADAS BELTRAN al POLIGON 9, PARCEL·LA 139 (497/2018-HLSR).

SENCELLES: Promogut per ROSARIO SIRENA SL al POLIGON 8, PARCEL·LA 434 (529/2018-HLSR).

Promogut per ROSARIO SIRENA SL al POLIGON 8, PARCEL·LA 346 (531/2018-HLSR).

Promogut per ROSARIO SIRENA SL al POLIGON 8, PARCEL·LA 344 (533/2018-HLSR).

Promogut per ROSARIO SIRENA al POLIGON 8, PARCEL·LA 304 (554/2018-HLSR).

Promogut per ROSARIO SIRENA al POLIGON 8, PARCEL·LA 337 (555/2018-HLSR).

SINEU: Promogut per ANTONIA LLULL OLIVER al POLIGON 7, PARCEL·LA 90 (507/2018-HLSR).

SON SERVERA: Promogut per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU al POLIGON 17, PARCEL·LA 62 (60/2018-XIG).

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina WEB del Consell Insular de Mallorca, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori i Infraestructures, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

  

Palma,  18 de juny de 2019

El secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures 

Marc López Expósito