Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6606
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 25 de juny de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident del FOGAIBA en data 25 de juny de 2019, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.4- Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima

Convocatòria: IMIT 2017_1        Grup: IMIT2017_1- R5

Projecte: ITS2017-24-Paisatge Agrari.

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 30/06/2017, i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 688 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda. 

5. Les actuacions sol·licitades pels interessats compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.

6. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019.

2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3. Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4. Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5. Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Regl ament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

9. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

10. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

11. Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

12. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

13. Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

14. Resolució de la presidenta de l'Agència d'Estrategia Turística de les Illes Balears, per la qual s'aprova una transferència a Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per el projecte ITS2017-24- Paisatge agrari Finançat amb Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2017, de 20 de juliol de 2018.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total de 30 expedients i que comença amb JERÓNIMO LLOMPART RIBAS i acaba amb BARTOLOME  ADROVER SALVA,  que suma un import total de 147.771,67 euros, relativa a la línia d'ajuda “ Ajudes per Inversions en marges i tancaments 2015-2019”.

2.Finançat amb Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2017 projecte ITS2017-24- Paisatge agrari.

3.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada al beneficiari amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l' Annex I. 

4. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions del beneficiari seran les indicades a l' Annex II . 

5. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I. 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, 13 de maig de 2019

La  gestora de la línia

Gloria Maria Prieto Cubells

La cap de la Secció I

María Ángeles Pérez Ribas

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidro Cañellas Simonet

El vicepresident del FOGAIBA , a data 25 de juny de 2019,

Mateu Ginard i Sampol”

 

ANNEX I

 RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA (IMIT2017_1) MARGES R5

Sol.licitant

NIF

Nº expedient

Import inversions elegibles

% ajuda

Import concedit

cofinançament

termini execució

Anualitat

bardisses

paret

marge

tancaments

TOTAL

CAIB

FEADER

AGE

100 %

0 %

0 %

JERONIMO LLOMPART RIBAS

41386626N

IMIT2017_1/077

0

0

9.477,00

0

9.477,00

60.0

5.686,20

5.686,20

0

0

6 mesos

2019

BARTOLOME RIGO ESTELRICH

41334673Q

IMIT2017_1/091

355

0

12.155,00

0

12.510,00

60.0

7.506,00

7.506,00

0

0

6 mesos

2019

FRANCISCA MARGARITA MIR BUADES

42995414L

IMIT2017_1/094

0

4.526,00

728

0

5.254,00

60.0

3.152,40

3.152,40

0

0

6 mesos

2019

MARGARITA BOU BARBOSA

42970385Z

IMIT2017_1/101

2.962,50

10.950,00

5.980,00

0

19.892,50

60.0

11.935,50

11.935,50

0

0

6 mesos

2019

JUAN MARI ARABI

46956148S

IMIT2017_1/102

0

2.211,90

176,8

0

2.388,70

60.0

1.433,22

1.433,22

0

0

6 mesos

2019

MARIA BUFI SERRA

41437043J

IMIT2017_1/104

0

20.064,05

0

0

20.064,05

60.0

12.000,00

12.000,00

0

0

6 mesos

2019

VICENTE JUAN TORRES

41451382T

IMIT2017_1/105

0

4.584,40

0

0

4.584,40

60.0

2.750,64

2.750,64

0

0

6 mesos

2019

SON SUREDA SL

B07854037

IMIT2017_1/106

0

1.430,80

2.106,00

0

3.536,80

60.0

2.122,08

2.122,08

0

0

6 mesos

2019

MARIA VADELL MANRESA

42941342C

IMIT2017_1/107

1.250,00

1.270,20

1.123,85

0

3.644,05

60.0

2.186,43

2.186,43

0

0

6 mesos

2019

MARIA MARI TORRES

41424207B

IMIT2017_1/108

0

5.181,54

0

0

5.181,54

60.0

3.108,92

3.108,92

0

0

6 mesos

2019

MIGUEL MONSERRAT VIDAL

43027203E

IMIT2017_1/109

0

0

3.594,50

0

3.594,50

60.0

2.156,70

2.156,70

0

0

6 mesos

2019

LLORENÇ CAVALLER OLIVES

41489133P

IMIT2017_1/110

0

0

1.014,00

0

1.014,00

60.0

608,4

608,4

0

0

6 mesos

2019

GABRIEL JAUME BAUZÀ

78202160K

IMIT2017_1/111

0

1.554,17

1.302,60

0

2.856,77

60.0

1.714,06

1.714,06

0

0

6 mesos

2019

JUAN OLIVER LOPEZ

37336049B

IMIT2017_1/113

527,5

0

6.857,50

0

7.385,00

60.0

4.431,00

4.431,00

0

0

6 mesos

2019

FRANCISCO ROSSELLÓ MÁS

41306778C

IMIT2017_1/116

1.200,00

0

4.524,00

0

5.724,00

60.0

3.434,40

3.434,40

0

0

6 mesos

2019

ANTONIO COLL OLIVER

42970110S

IMIT2017_1/126

0

1.022,00

0

0

1.022,00

60.0

613,2

613,2

0

0

6 mesos

2019

ANTONIO MARI TORRES

41443447T

IMIT2017_1/127

0

14.070,75

585

0

14.655,75

60.0

8.793,45

8.793,45

0

0

6 mesos

2019

RAFAEL ROIG DOLS

42949520X

IMIT2017_1/128

0

1.496,50

1.576,25

0

3.072,75

60.0

1.843,65

1.843,65

0

0

6 mesos

2019

AGROMAIA SAT BA-33

V57054272

IMIT2017_1/130

0

5.881,61

1.138,80

0

7.020,41

60.0

4.212,25

4.212,25

0

0

6 mesos

2019

DANIEL PIÑEIRO FERNÁNDEZ

00387935V

IMIT2017_1/131

0

18.798,23

0

0

18.798,23

60.0

11.278,94

11.278,94

0

0

6 mesos

2019

DAMIAN MONSERRAT RAFAL

41179337E

IMIT2017_1/132

0

434,35

497,25

0

931,6

60.0

558,96

558,96

0

0

6 mesos

2019

BALTASAR JOFRE OLIVER

42940057T

IMIT2017_1/133

305

3.230,25

0

0

3.535,25

60.0

2.121,15

2.121,15

0

0

6 mesos

2019

JUAN ROIG TUR

41441788C

IMIT2017_1/135

0

14.629,20

0

0

14.629,20

60.0

8.777,52

8.777,52

0

0

6 mesos

2019

CANDICE STEPHANIE DEAN

Y1873299D

IMIT2017_1/136

0

20.637,10

0

0

20.637,10

60.0

12.000,00

12.000,00

0

0

6 mesos

2019

JUAN ADROVER CARDELL

43172452A

IMIT2017_1/138

3.855,00

0

10.796,50

0

14.651,50

60.0

8.790,90

8.790,90

0

0

6 mesos

2019

ANTONIO TUR TUR

41431974G

IMIT2017_1/140

0

11.672,70

0

0

11.672,70

60.0

7.003,62

7.003,62

0

0

6 mesos

2019

MIGUEL BAUZA MIRALLES

41267196K

IMIT2017_1/141

0

10.300,30

0

0

10.300,30

60.0

6.180,18

6.180,18

0

0

6 mesos

2019

ISABEL PALMER VIDAL

41355214H

IMIT2017_1/142

0

2.438,20

0

0

2.438,20

60.0

1.462,92

1.462,92

0

0

6 mesos

2019

MARIA VICTORIA SUREDA ESCARRER

41232715V

IMIT2017_1/144

0

2.032,32

6.960,85

0

8.993,17

60.0

5.395,90

5.395,90

0

0

6 mesos

2019

BARTOLOME ADROVER SALVA

41399382A

IMIT2017_1/146

0

0

7.521,80

0

7.521,80

60.0

4.513,08

4.513,08

0

0

6 mesos

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALS

147.771,67

147.771,67

 

 

 

 

Finançat amb Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2017 projecte ITS2017-24- Paisatge agrari.

 

 

 

 

 

 

ANNEX II

 OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

1.Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert a l'Annex I.

2.Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la Resolució de convocatòria.

3.Comprometre's a mantenir la inversió objecte de subvenció i la seva destinació durant al menys cinc anys comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

4.Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l'explotació i a la persona beneficiari, als quals fa referència l'apartat tercer d'aquesta resolució.

5.Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió de la qual es tracti.

6.Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control indicades per part de les administracions autonòmica, estatal o comunitària, Intervenció General, Sindicatura de Comptes, o altres òrgans de control intern o extern, així com facilitar tota la informació que requereixin aquests organismes en relació a les ajudes concedides.

S'informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma).

 

Palma, 27 de juny de 2019

El director gerent del FOGAIBA

Guillem Rosselló Alcina