Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 5692
Anunci d'inscripció de la sepultura 17 del cementiri nou de Bunyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Senyor FRANCISCO MORENO RIPOLL, ha sol·licitat d'aquest Ajuntament l'expedició d'un nou títol de concessió de la sepultura del solar núm. 17  del Cementeri Nou de Bunyola,  inscriure la sepultura  a nom Bartolomé Riera Castell i Francisco Moreno Ripoll.

Consultats els registres municipals, figura inscrita la Sepultura del solar núm. 17  del Cementeri Nou de Bunyola a nom de BARTOLOMÉ RIERA CASTELL I FRANCISCO MORENO RODRIGUEZ.

Per la qual cosa  es sotmet a exposició pública durant el període de 15 dies comptats a  partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al BOIB, per tal que totes les persones que creguin tenir algun dret en aquesta sepultura puguin formular les  reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut aquest termini sense reclamació s'expedirà el  títol.

 

Bunyola, 20 de maig de 2019

El Batle

Andreu Bujosa Bestard