Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 6585
Informació pública de la citació a les persones interessades per a l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació pel "Projecte modificat núm. 1 millora de fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant al nucli urbà de Jesús" al terme municipal de Santa Eulària des Riu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 de juny de 2019, el consell executiu del Consell Insular ha aprovat la relació definitiva de béns i drets afectats per l'expropiació del projecte esmentat, així com practicar els tràmits establerts a l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

D'acord amb l'anterior i conforme amb allò establert a l'article 52.2 i 3 de la Llei d'expropiació forçosa, s'anuncia tot seguit la relació de propietaris i titulars de drets afectats i se'ls cita per tal que compareguin a la finca o als terrenys objecte de l'expropiació el dia i l'hora assenyalats a fi d'aixecar l'acta prèvia a l'ocupació.

La compareixença s'haurà de fer per si o per persona que legalment us representi, i podreu fer-vos acompanyar, si ho considerau adient, per un perit o notari (a la vostra costa). Haureu d'aportar els documents que acreditin la personalitat i la identitat i, si és el cas, el poder de representació validat, i els títols acreditatius o documents fefaents de la propietat i drets.

      •  

CITACIÓ PER AIXECAMENT D'ACTES PRÈVIES A L'OCUPACIÓ

MUNICIPI: SANTA EULÀRIA DES RIU

Finca núm. 62

Propietari/ària: Oliver Stuart Johnson (50%) i Neetu Kaur Johnson (50%)

Referència cadastral: 6310206CD6160N0001FT

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dijous 18 de juliol de 2019

Hora: 11:00

 

Finca núm. 63

Propietari/ària: Pedro Marí Guasch (20%), José Marí Guasch (20%), Maria Neus Marí Guasch (20%), Juan Marí Guasch (20%) i Francisca Yolanda Marí Guasch (20%)

Referència cadastral: 07054A020004080000WX

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dijous 18 de juliol de 2019

Hora: 9:00

 

Finca núm. 64

Propietari/ària: Jose Luis Capitán Roselló (50%) i Rosalía Marí Riusech (50%)

Referència cadastral: 5809017CD6150N0001SQ

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dijous 18 de juliol de 2019

Hora: 13:00

 

Eivissa, 2 de juliol de 2019

La secretària tècnica de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana Yolanda Veny Villanueva