Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 6598
Aprovació padró IAE

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Lluís en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2019 va aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici de 2019, consistent en 142 rebuts, per un import total de  60.170,01 euros.  El període de pagament en voluntària serà des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2019.

De conformitat amb la legislació vigent, es publica el present anunci, per tal que durant el període de 15 dies els interessats puguin presentar, si és el cas, reclamacions o al·legacions a l'esmentat padró.

El padró es troba de manifest a les oficines municipals, Àrea de Recaptació.

 

Sant Lluís, 2 de juliol de 2019

Batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella