Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6581
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 27 de juny de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 5 de setembre de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de la conservació, l’ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura, per l’any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.5. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 5 de setiembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de la coservació, l'us sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura, per l'any 2018,  especifica que la resolució es publicarà amb caràcter informatiu a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 60.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de   novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El vicepresident del FOGAIBA, en data 27 de juny de 2018, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 10.2- Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura.

Convocatòria: RRGG 2018_1 Grup: RRGG2018_1-R1

Antecedents

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 5 de setembre de 2018 per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions per al foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura (BOIB 111, 8/09/2018).

2. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit que preveu la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 5 de setembre de 2018 per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions per al foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura (BOIB 73, 01/06/2019).

3. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 31/10/2018, i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 12 sol·licituds d'ajuda, de les quals 3 es varen denegar mitjançant resolució del president del FOGAIBA de 23 d'abril de 2019 (BOIB 64, 11/05/2019) i un altre va presentar un escrit de desistiment.

4. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

5. Els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda. 

6. Les actuacions sol·licitades pels interessats compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.

7. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients sense afectar el que disposa la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions per al foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura i les seues posteriors modificiacions.

2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3. Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4. Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5. Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6. Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Regl ament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

7 . Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8 . Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

9 . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10 . Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11 . Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12 . Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13 . Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14 . Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

15 . Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

16 . Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total de 5 expedients i que comença amb ASSOCIACIÓ FOMENT CONSERVACIÓ I PRODUCCIÓ VEGETALS AUTÒCTONS I TRADICIONALS I. BALEARS i acaba amb GRUP D'ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL I PESQUER D'EIVISSA I FORMENTERA , que suma un import total de 339.156,70 euros, relativa a la línia d'ajuda “Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura”.

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l' Annex I.

3. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l' Annex II .

4. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Palma, 21 de juny de 2019

La gestora de la línia

María José Lorente García

La cap de la Secció II

Gema Canós Franch

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidre Canyelles Simonet

 

El vicepresident del FOGAIBA a data 27 de juny de 2019 

 

Mateu Ginard i Sampol

 

 

ANNEX I. RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

RRGG2018/

Inversió elegible

TOTAL

Import concedit

Cofinançament

Anualitat

1. PERSONAL

CAIB (54.9%)

FEADER (41.0%)

AGE (Fega) (4.1%)

2. MAT. VEGETAL

3. SUMINISTRES I INVERSIONS

4. DIVULGACIO I FORMACIÓ

ASSOC. FOMENT CONSERVACIÓ I PRODUCCIÓ VEGETALS AUTÒCTONS I TRADICIONALS I. BALEARS

G57272122

/001

71.400 1

100.000,00

100.000,00

54.900,00

41.000,00

4.100,00

2018

0 2

5.350 3

23.250 4

ANTONIO RAMON CALAFELL FRERIKS

43175183C

/002

0 1

21.833,70

21.833,70

11.986,70

8.951,82

895,18

2018

1.320 2

20.513,70 3

0 4

CARITAS DIOCESANA DE MENORCA

R0700070F

/004

36.723,00 1

38.323,00

38.323,00

21.039,33

15.712,43

1.571,24

2018

0 2

1.600 3

0 4

CAIB-CONS AGRICULTURA I PESCA

S0711001H

/005

36.000 1

79.000,00

79.000,00

43.371,00

32.390,00

3.239,00

2018

0 2

30.000 3

13.000 4

GAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL I PESQUER D'EIVISSA I FORMENTERA

G57135816

/007

80.671,16 1

100.000,00

100.000,00

54.900,00

41.000,00

4.100,00

2018

0 2

19.328,85 3

0 4

 

 

 

 

 

339.156,70

186.197,03

139.054,25

13.905,42

 

 

 

ANNEX II. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

1.Executar el projecte d'actuació dins els terminis previstos. Es considerarà executat el projecte si s'ha justificat el 80% de l'anualitat prevista en el calendari d'execució de les actuacions aprovat, i en cas contrari es revocarà parcialment la Resolució de concessió en l'anualitat no justificada, llevat que la no execució sigui deguda a causes ambientals, fitosanitàries o de força major, que s'hauran de notificar al FOGAIBA dins un termini màxim d'un mes des que s'hagin produït.

2. Si es produeixen canvis en el projecte d'actuacions, sempre que no alterin la naturalesa o la finalitat de la subvenció ni es perjudiqui terceres persones, s'haurà de sol·licitar la modificació del projecte al FOGAIBA dins el termini d'un mes des que s'hagi detectat la necessitat del canvi. Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre dins el termini de quinze dies i el silenci administratiu serà en sentit positiu.

3.Facilitar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca una mostra del material vegetal inscrit en el catàleg per a la seva conservació en un banc de germoplasma, si així ho sol·licita l'Administració competent.

4. Presentar anualment una memòria justificativa de les actuacions desenvolupades durant l'anualitat corresponent, i aportar els justificants que siguin procedents, signada pel tècnic responsable del projecte i pel representant de l'entitat.

5.Realitzar anualment activitats de divulgació adreçades al sector per fomentar i afavorir l'intercanvi de coneixement per tal de revalorar les varietats locals i promoure la seva utilització en el sector agrari.

6. Adoptar les mesures que siguin necessàries per proporcionar informació al públic en general i fer-ne publicitat. A aquest efecte, en tot el material imprès hi hauran de figurar els anagrames del FOGAIBA, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de la Unió Europea i del PDR, i a les instal·lacions on es desenvolupi l'actuació hi haurà d'haver un cartell amb les característiques  descrites al web del FOGAIBA.

7.Sotmetre's als controls que dugui a terme l'Administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos.

8.Aquestes obligacions s'entendran sense perjudici de l'obligació de complir la resta que preveuen l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 11 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

9.El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions és el pertinent en aplicació del que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Palma, 28 de juny de 2019

EL director gerent del FOGAIBA

Guillem Rosselló Alcina