Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6583
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, Exp. 016, de data 1 de juliol de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident del FOGAIBA, en data 1 de juliol de 2019, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 6.1 – Creació d'empreses de joves Agricultors

Convocatòria: CEJA2019_1   Expt.: CEJA2019_1/016

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors .

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 30/06/2019 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 133 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4 . Una vegada avaluada la sol·licitud d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, el interessat ANTONIO MIRALLES PAYERAS no ha aportat la documentació incorrrecta que va esser comunicada el passat 8 d'abril, a la pàgina web del Fogaiba.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 35/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Considerar desistida la sol·licitud presentada per ANTONIO MIRALLES PAYERAS, amb núm. d'expedient CEJA 2019_1/016, per no haver correguit la deficiència que es va comunicar el passat 8 d'abril, mitjançant la publicació a la pàgina web del Fogaiba.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu del expedient.

3. Notificar la resolució a l'interessat..

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 1 de juliol de 2019

El gestor de la línia,

Jose Carretero Oleza

La Cap de Secció,

María Ángeles Pérez Ribas

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural,

Isidro Cañellas Simonet

 

 

El vicepresident del FOGAIBA a data d'1 de juliol de 2019

 

Mateu Ginard i Sampol”

  

Palma, 1 de juliol de 2019

El director gerent del FOGAIBA

Guillem Rosselló Alcina