Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es cita a les persones interessades en el Procediment Ordinari núm. 145/2023, que se substancia davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 3295 - Pàgina 19481

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 3294 - Pàgines 19482-19488

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Tràmit d’informació pública de l’esborrany d’ordre per la qual s’estableixen les bases que han de regir les convocatòries per a la concessió de beques del Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea de la Direcció General de Relacions Exteriors

    Número de registre 3281 - Pàgina 19489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 09/2023

    Número de registre 3255 - Pàgina 19490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5328/2019 relativa al projecte de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitjaneres al c/ Torrent, 30 del terme municipal de Llucmajor

    Número de registre 3030 - Pàgina 19491

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 692/2021 relativa al projecte de bassa de reg en el camp de golf de Son Muntaner al polígon 4, parcel·la 67, al terme municipal de Palma

    Número de registre 3110 - Pàgina 19492

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5257/2021 relativa al projecte de construcció obres d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Joan Corominas, 6A, urb. Cas Miot . TM Marratxí

    Número de registre 3116 - Pàgina 19493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/06228E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar i piscina situat a l'av. Pont d'en Gil, núm. 301, al terme municipal de Ciutadella

    Número de registre 3117 - Pàgina 19494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, TANDA 3 (anualitat 2021) de data 06 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 3285 - Pàgines 19495-19499

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, TANDA 4 (anualitat 2021) de data 14 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 3286 - Pàgines 19500-19502

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci d'interposició d'un recurs contenciós administratiu contra decret 2/2023 del Consell de Govern

    Número de registre 3196 - Pàgina 19503

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00023865E

    Número de registre 2462 - Pàgina 19504

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes d’abril de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 3244 - Pàgina 19505

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP04-2023-IG)

    Número de registre 3314 - Pàgina 19506

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 08/2023

    Número de registre 3251 - Pàgina 19507

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 09/2023

    Número de registre 3252 - Pàgina 19508

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa per la prestació dels serveis de l’Escola de Música Exp. 2023/2090

    Número de registre 3298 - Pàgina 19509

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals Exp. 2023/2156

    Número de registre 3315 - Pàgina 19510

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Incorporació romanents suplement de crèdit 10/2023

    Número de registre 3291 - Pàgina 19511

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit mc.03/2023 en la modalitat de crèdit extraordinàri

    Número de registre 3245 - Pàgina 19512

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la modificació d’augment de crèdit núm. 1 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost del PMHRIBA per a 2023

    Número de registre 3289 - Pàgines 19513-19514

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Anunci aprovació provisional modificació NNSS 2/2022, 4/2022 i 5/2022

    Número de registre 3316 - Pàgina 19515

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Exposició pública de l’expedient d’aprovació inicial de la documentació per a la complimentació de les prescripcions de les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Sant Joan

    Número de registre 3228 - Pàgina 19516

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per venda en el mercat ambulant de Sant Joan de Labritja – Exp. 1706/2022

    Número de registre 3280 - Pàgines 19517-19518

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda dels llibres Història de Sóller. Expedient 2664/2023

    Número de registre 3299 - Pàgina 19519

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 2582/2023 de modificació de crèdits per transferència, suplement i crèdit extraordinari en el pressupost general per a 2023 de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 3301 - Pàgina 19520