Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 246573
Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, TANDA 3 (anualitat 2021) de data 06 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes, per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022 (anualitat 2021), especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 6 de març de 2023, va signar la següent resolució:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ PARCIALDE RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 11.2.2- . Foment de les pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica

Convocatòria: 2021-2022

Document: Resolució

Codi SIA: 2406830

Emissor (DIR3): A04026954

Codi BDNS: 550307

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar en el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 27 de febrer de 2021 es va publicar, al BOIB núm. 27, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de les ajudes destinades al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica.

3.En data 19 de febrer de 2022 es va publicar al BOIB núm. 27 la resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit i es modifica el finançament de la convocatòria dels ajuts destinats al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica per als anys 2021 i 2022.

4.En data 4 d'agost de 2022 es va publicar al BOIB núm. 102 la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de concessió de l'ajuda al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica la relació de beneficiaris detallats a l'annex de l'esmentada resolució.

5.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda, i es van detectar errades en la concessió de l'ajuda; per això, s'estimà oportú promoure d'ofici la revocació parcial de la resolució de concessió abans esmentada. Concretament els beneficiaris amb els expedients 04002320 JOSEP SALVA SERRA i 04005115 SEBASTIAN BONET RIGO.

6.En ambdós casos, en la concessió de l'ajuda no es va tenir en compte el nombre d'UBM (Unitat de bestiar major), que segons l'apartat cinquè, punt 3 de la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de les ajudes destinades al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica (BOIB núm. 27 del 25 de febrer de 2022), s'especifica que el nombre d'hectàrees subvencionables estarà limitat al nombre d'UBM. En els expedients que ens ocupen el nombre d'UBM és inferior a la superfície sol·licitada i compromesa, per tant l'import a concedir és inferior al publicat a la Resolució de concessió del 4 d'agost de 2022 i és necessari dictar l'Informe/Proposta provisional de resolució de la revocació parcial de 14 de febrer de 2023.

7.En data 15 de febrer de 2023 es notifica, mitjançant publicació a la pàgina web del FOGAIBA, l'Informe/Proposta provisional de resolució de la revocació parcial, abans esmentada, emesa pel Servei d'ajudes al Desenvolupament Rural als interessats, concedint-li un termini de 10 dies per presentar les al.legacions escaients. Dins del termini establert, els interessats l'annex I no han presentat al.legacions.

8.S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució, de 14 de febrer de 2023, de revocació parcial de la resolució de concessió dels expedients 04002320 JOSEP SALVA SERRA i 04005115 SEBASTIAN BONET RIGO, ja que el nombre d'UBM és inferior a la superfície sol·licitada i compromesa, per tant l'import a concedir és inferior.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de les ajudes destinades al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica.

2.En data 19 de febrer de 2022 es va publicar al BOIB núm. 27 la resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit i es modifica el finançament de la convocatòria dels ajuts destinats al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica per als anys 2021 i 2022.

3.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

4.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

5.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

6.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

7.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

8.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

9.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

10.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

13.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15.Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

16.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

17.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18.Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Proposta de resolució de revocació parcial de la resolcució de concessió

Per tot això, s'informa i es proposa al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents

1.Revocar parcialment la resolució de concessió de l'ajuda de la Mesura 11.2.2. Ajudes per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica per als anys 2021 i 2022 del PDR, per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total de 2 expedients i que comença amb JOSEP SALVA SERRA i acaba amb SEBASTIAN BONET RIGO.

2.Afegir i completar la informació (Unitats de bestiar major, Superfície sol·licitada i Superfície compromesa) que apareix a l'annex I de la resolució de concessió inicial, de 4 d'agost de 2022, publicada al BOIB núm. 102; tal i com apareix ara en aquesta resolució a l'annex II.

3.Notificar la resolució als interessats.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El cap de Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Gema Canós Franch

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I REVOCACIÓ PARCIAL DE LA CONCESSIÓ DELS BENEFICIARIS AFECTATS

DNI

Expedient

Nom

UBM 2021

Superfície Solicitada (ha)

Superfície

Proposta 2021 (ha)

Import concedit Resolució 2021

Import a concedir per UBM

Import a revocar

Import concessió Feader

Import AGE

Import CA

Import periode 2021-2022

***6260**

4002320

JOSE SALVA SERRA

63,9

82,46

63,9

10.698,00 €

10.140,00 €

558,00€

10.140,00 €

- €

- €

20.280,00 €

***1453**

4005115

SEBASTIAN BONET RIGO

51

52,1

51

8.928,00 €

8.850,00 €

78,00€

8.850,00 €

- €

- €

17.700,00 €

 

 

ANNEX II TAULA COMPLETA RESOLUCIÓ CONCESSIÓ PUBLICADA A BOIB Nº102, DE 4 D'AGOST DE 2022

DNI/NIF

Expedient

Nom

UBM 2021

Superfície

Solicitada (ha)

Superfície Proposta 2021

Import

Propost concessió 2021

Import Feader

Import AGE

Import CA

Import periode 2021-2022

***5326**

4001048

ANTONI Mª LLINAS NEBOT

7,2

7,86

7,2

1.440,00 €

1.440,00 €

- €

- €

2.880,00 €

***1586**

4001515

ANTONIO SUREDA NICOLAU

13,35

15,27

13,35

2.670,00 €

2.670,00 €

- €

- €

5.340,00 €

***6524**

4001725

LLUIS CIRERA PLANAS

95,9

77,49

77,49

11.374,00 €

11.374,00 €

- €

- €

22.748,00 €

J57846586

4002131

MORVEDRA VELL SRM

10,8

20,81

10,8

2.160,00 €

2.160,00 €

- €

- €

4.320,00 €

***6260**

4002320

JOSE SALVA SERRA

63,9

82,46

63,9

10.140,00 €

10.140,00 €

- €

- €

20.280,00 €

***2371**

4003537

MATIAS ADROVER MASCARO

44,4

17,93

17,93

3.586,00 €

3.586,00 €

- €

- €

7.172,00 €

***1453**

4005115

SEBASTIAN BONET RIGO

51

52,1

51

8.850,00 €

8.850,00 €

- €

- €

17.700,00 €

***4157**

4005216

BARTOLOME BENNASAR ROS

20,5

21,76

20,5

4.100,00 €

4.100,00 €

- €

- €

8.200,00 €

***4233**

4005341

DAMIA MASCARO GRIMALT

10,95

19,4

10,95

2.190,00 €

2.190,00 €

- €

- €

4.380,00 €

 

46.510,00 €

46.510,00 €

 

 

93.020,00 €

 

(Signat electrònicament:5 d'abril de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)