Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 246880
Resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es cita a les persones interessades en el Procediment Ordinari núm. 145/2023, que se substancia davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears es tramita recurs contenciós administratiu (Procediment Ordinari núm. 145/2023) interposat per la representació de l'entitat PERE SEDA, SL, contra la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 d'octubre de 2022 per la qual es revoca la subvenció en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal.lacions d'energia solar fotovoltaica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials (Programa operatiu FEDER 2014/2020) en el marc del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (BOIB núm. 64 de 25 de maig de 2017).

En conseqüència, el director general d'Energia i Canvi Climàtic acorda remetre l'expedient administratiu corresponent al recurs contenciós administratiu PO núm. 145/2023 a l'esmentat jutjat.

De conformitat amb els articles 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

RESOLC

1. Citar les possibles persones interessades per tal que puguin comparèixer i personar-se davant el Procediment i el Jutjat esmentats en el termini de NOU DIES comptadors a partir del dia següent a la data de publicació d'aquest anunci.

2. Comunicar a les persones interessades que si es personen fora del termini establert, se'ls considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment i que, si no es personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer cap notificació.

3. Donar publicitat d'aquesta citació a termini mitjançant la seva publicació.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (11 d'abril de 2023)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo