Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 246799
Incorporació romanents suplement de crèdit 10/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 30 de març de 2023 es va aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit nº 10 del pressupost en vigor, d'incorporació del Romanent Líquid de Tresoreria per Despeses Generals de 2022 en la modalitat de suplement de crèdit.

De conformitat amb el que disposa l'article 179.4 i 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdit estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant el Ple.

Transcorregut el termini anterior i en cas que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdit. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre'ls, que es comptarà a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

 

Calvià, (signat electrònicament: 11 d'abril de 2023)

El tinent de batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics Marcos Pecos Quintans