Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 244639
Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 09/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunicam, a l'efecte de notificació i citació a termini, d'acord amb l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sobre la base del requeriment fet pel Tribunal Contenciós Administratiu de les Illes Balears, que el senyor José Luis García Corrral + 9 més han interposat recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm.09/2023, contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears .

En conseqüencia, es cita a termini a tota persona interessada perquè pugui comparèixer i personar-se davant aquest jutjat en el termini de nou dies, mitjançant procurador amb poder suficient i subscrita per lletrat. Igualment s'informa de que en cas de personar-se transcorregut el termini indicat es considerat com a part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que, de no personau-se oportunament continuaràn els tràmits d'aquest procediment, sense que sigui necessari notificació de cap mena.

 

(Palma, 3 d'abril de 2023

La directora general de Personal Docente Rafaela Sánchez Benítez)