Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 247204
Aprovació inicial de l'expedient 2582/2023 de modificació de crèdits per transferència, suplement i crèdit extraordinari en el pressupost general per a 2023 de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el dia 5 d'abril de 2023, l'expedient 2582/2023 de modificació de crèdits.

L'expedient estarà a disposició del públic a la Intervenció d'aquest Ajuntament per un termini de quinze dies, durant el qual qualsevol les persones interessades, podrà examinar-lo i presentar davant el Ple de l'Ajuntament les reclamacions que considerin pertinents, d'acord amb el que disposa l'article 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En el supòsit que no es presenti cap tipus de reclamació, la modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada. En cas contrari, el Ple de l'Ajuntament disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Aquest darrer termini serà comptat a partir del dia següent a la finalització de l'exposició pública i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolen en l'acte d'aprovació definitiva.

 

(Signat electrònicament: 11 d'abril de 2023)

El batle president Carlos Simarro Vicens