Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 242671
Aprovació inicial de modificació de crèdit mc.03/2023 en la modalitat de crèdit extraordinàri

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29/03/2023, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits n. º 03/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari.

Aprovat inicialment l'expedient MC 03/2023 (Exp. 271/2023), per Acord del Ple de data 29/03/2023, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest BOIB.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://ajlloseta.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Lloseta, document signat electrònicament (5 d'abril de 2023)

El batle Jose Maria Muñoz Perez