Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 246875
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 3 de juliol de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)  mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

MOVESIII-783/2021

FINKA LIBRE S.L.

***5908**

En el document 1 manquen les dades del representant legal que signa la sol·licitud. Com el document 3 no es troba degudament emplenat, és necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. El contracte d'arrendament no incorpora el descompte d'almenys 1.000 €, "Programa MOVES III".

MOVESIII-842/2021

GINART HERNANDEZ, MAGDALENA

***2271**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció de MOVESIII, degudament emplenat i signat (S'ha presentat sol·licitud d'una altra subvenció). Manca document 6, Declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (S'ha presentat model d'una altra subvenció).

MOVESIII-878/2021

CASTAÑO VARGAS, FRANCISCO

***5477**

En el document 1 cal indicar la inversió i l'ajuda sol·licitada, si té activitat mercantil i comercial i si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte. El DNI presentat està caducat. Cal aportar certificat d'empadronament, Cal presentar el document 5 degudament emplenat i signat o segellat per l'empresa instal·ladora. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar l'exempció del pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1158/2021

RAIMUND MAXIMILIAN, KLIMA ANTON

***8375**

En el document 1, en el cas d'autònoms, cal indicar que té activitat mercantil i comercial. És necessari presentar document acreditatiu per poder acarar la firma. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Manca presentar document 4: declaració de mínimis.

MOVESIII-1163/2021

SANTOS MAIRATA, GABRIEL ÁNGEL

***0489**

En el document cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant.. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MOVESIII-1832/2021

MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS

***4075**

En el document 4 cal indicar si té o no concedida cap ajut de mínimis.

MOVESIII-1903/2021

PUIG MOJER, JULIAN

***9292**

Cal aportar còpia del rebut de impost de tracció mecànica del darrer any.

MOVESIII-1943/2021

LIBERTY DESIGNS SL

***4894**

En el document 1 cal indicar l'ajut sol·licitat, la condició de l'empresa i cal omplir el nº de compte bancari. El pressupost/factura del vehicle que es presenti ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

MOVESIII-1944/2021

MATITAHATIWEN, SARAH REGINA

***6577**

Cal aportar el permís de circulació del vehicle de demostració a nom del concessionari (En el document presentat no es visualitza el número de matrícula del cotxe). Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient.

MOVESIII-2299/2021

ANGULO GIRALDEZ, JOSEFA

***4448**

El document 6 ha d'estar signat pel sol·licitant de l'ajut, no per l'autoritzat. El document 7 ha d'estar signat pel sol·licitant de l'ajut, no per l'autoritzat. El document 8 ha d'estar signat pel sol·licitant de l'ajut, no per l'autoritzat.

 MOVESIII-2695/2021

TUR CARDONA, ANTONIO

***3736**

En el document 1 cal indicar si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte.

MOVESIII-2732/2021

PONS PONS, NURIA

***3032**

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Si es tracta d'un vehicle de demostració, cal presentar el permís de circulació a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que ha realitzat la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut.

MOVESIII-2824/2021

AUTOS PINET SL

***6913**

En el document 1 cal indicar la condició de l'empresa

 MOVESIII-2897/2021

REQUENA FERNANDEZ, JAVIER JULIAN

***2319**

Cal aportar el document 1 complet (manquen pàgines) i cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC

 MOVESIII-2901/2021

ALLEN, ROBIN

***1531**

És necessari presentar certificat d empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Cal aportar la declaració responsable DNSH (document 6) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR (document 7) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques (document 8) degudament emplenada i signada.

 MOVESIII-2902/2021

PICHIS GONZALEZ, ROCIO

***8086**

Cal aportar la sol·licitud degudament emplenada; manca omplir les dades específiques del sol·licitant (inversió i ajuda sol·licitada). Es necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis. Cal aportar la declaració responsable DNSH (document 6) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR (document 7) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques (document 8) degudament emplenada i signada.

 MOVESIII-2903/2021

NICOLAU SUÑER, CRISTINA

***1847**

Cal aportar la sol·licitud degudament signada. Cal aportar la declaració responsable DNSH (document 6)degudament emplenada i signada. al aportar la declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR (document 7) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques (document 8) degudament emplenada i signada.

 MOVESIII-2904/2021

CALERO LERIDA, GEMA

***4646**

Cal aportar la sol·licitud degudament emplenada (modificar la nova quantitat de la inversió sol·licitada). És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2906/2021

LOPEZ CABELLO, JUSA

***1424**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Cal aportar el darrer rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del 2022 del vehicle per desballestar.

MOVESIII-2908/2021

BALCAR SL

***0077**

Cal aportar el pressupost d'instal·lació del punt de recàrrega que es vol instal·lar. Cal aportar el document 5 degudament emplenat (manca emplenar l'apartat «Representant», les coordenades UTM «X» i «Y» i concretar l'ubicació de l'emplaçament del punt de recàrrega).

 MOVESIII-2909/2021

HERNANDEZ LLOMPART, MARIA AMPARO

***4043**

En el pressupost no queda clar el model del vehicle que vol adquirir. Cal aportar la declaració responsable DNSH (document 6)degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR (document 7) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques (document 8) degudament emplenada i signada.

 MOVESIII-2911/2021

GONZALEZ NOTARIO, ALEJANDRO

***5622**

En el pressupost no queda clar el model del vehicle que vol adquirir.

 MOVESIII-2914/2021

FARINHA, NESTOR ALEJANDRO

***1978**

És necessari presentar certificat d'empadronament.. Manca document 6, Declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient.

 MOVESIII-2916/2021

GONZALEZ GONZALEZ, DAVID

***2106**

És necessari presentar certificat d'empadronament. Cal aportar el darrer rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

 MOVESIII-2917/2021

MELCHOR MASCARO SAU

***0452**

Cal aportar el rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica del 2022 del vehicle a desballestar.

MOVESIII-2920/2021

NEREIDA SA

***0356**

En el document 7: Declaració principis PRTR, manca la signatura del representant legal.

 MOVESIII-2921/2021

PALMER MORA, ARNAU

***8301**

Cal aportar còpia DNI i certificat d'empadronament. Cal aportar el pressupost/factura del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-2922/2021

GAGOV, KOSTADIN BISEROV

***6507**

No es possible obrir el document NIE aportat i és necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis. És necessari aportar la factura a nom del sol·licitant de l'ajut. Cal aportar la declaració responsable DNSH (document 6) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR (document 7) degudament emplenada i signada. Cal aportar la declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques (document 8) degudament emplenada i signada.

 MOVESIII-2926/2021

LLEONART CARBONELL, ROSA MARIA

***7428**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte MOVES obligatori d'almenys 1000€ + IVA.

 MOVESIII-2928/2021

MORRIS, MICHAEL WILLIAM

***6672**

Cal aportar DNI/NIE del sol·licitant.

 MOVESIII-2929/2021

AISL. FONT. Y CLIM. BALEAR SL

***7931**

En el document 1 cal indicar el representant legal de l'empresa i s'indica que és una empresa i que no té activitat econòmica (aclarir aquesta divergència). Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-2930/2021

SASTRE JANER, PEDRO

***1214**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Manca document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2931/2021

ROSELLO MONTELONGO, ROBERTO

***3301**

Cal aportar certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2933/2021

OLIVER SALVA, MIGUEL

***4652**

Manca fotocòpia del DNI. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR.

 MOVESIII-2934/2021

FERRER KIRSCHBAUM, ALEJANDRA

***5625**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Cal aportar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2935/2021

MATEMALES RAMON, JOSE MARIA

***7558**

En el document 1 cal indicar el tipus de beneficiari. Cal aportar certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2936/2021

SLU, EMALLORCA TECHNOLOGY

***6000**

En el document 1 cal omplir l'apartat de "Representant legal", cal indicar la condició de l'empresa i manca la signatura del representant legal de l'empresa. Cal aportar document acreditatiu del representant legal de l'empresa per poder acarar la signatura. És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. L'import del pressupost no coincideix amb la inversió sol·licitada. Cal detallar les partides corresponents a la implantació dels punts de càrrega. En el document 2 cal omplir correctament l'apartat "Pressuposts". Cal aportar els altres 2 pressuposts. En el document 5 cal omplir correctament els apartats "representant", "Dades de l'empresa instal·ladora" i "Dades Programa 2" i manquen les firmes del sol·licitant i del representant legal de l'empresa instal·ladora. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre pels punts de recàrrega especificant quantitat i models. En el document 6 cal omplir les dades del representant legal de l'empresa. En el document 7 cal omplir les dades del representant legal de l'empresa. En el document 8 cal omplir les dades del representant legal de l'empresa.

 MOVESIII-2937/2021

A. RIERA NAUTIC SERVICE SL

***6375**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. El pressupost/factura del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2939/2021

AGUILO BOSCH, MATEO

***5348**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, En el pressupost no s'identifica el model del vehicle que es vol adquirir. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient.. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2940/2021

MALDONADO ESTEBAN, PATRICIA

***0048**

Cal aportar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2941/2021

SLU, EMALLORCA TECHNOLOGY

***6000**

En el document 1 cal omplir l'apartat "Representant legal", la condició de l'empresa i manca la signatura del representant legal de l'empresa. Cal aportar document acreditatiu del representant legal de l'empresa per poder acarar la signatura. És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. Al pressupost no està a nom de l'empresa sol·licitant de l'ajut. En el document 5 cal omplir correctament els apartats "Representant", "Dades de l'empresa instal·ladora" i "Dades Programa 2" i manquen les firmes del sol·licitant i del representant legal de l'empresa instal·ladora. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. En el document 6 cal omplir les dades del representant legal de l'empresa. En el document 7 cal omplir les dades del representant legal de l'empresa. En el document 8 cal omplir les dades del representant legal de l'empresa.

 MOVESIII-2943/2021

TOT PER JO

***8264**

En el document 1, a l'apartat "Representant legal" ha d'aparèixer el representant legal de l'empresa sol·licitant de l'ajut. Al document 1 s'indica que el tipus de beneficiari és una persona física, que és una petita empresa i que té activitat mercantil i comercial. Aclarir aquesta divergència. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2944/2021

VAZQUEZ AGUADO, ALEJANDRO

***1308**

Cal aportar fotocòpia del DNI per ambdues cares. En el document 5 manca omplir les dades de l'empresa instal·ladora, el número RII i les coordenades i manca la signatura de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-2946/2021

ALARCON GARCIA, MARTIN

***4913**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu menys de 5000 habitants. Cal aportar certificat de discapacitat. A la còpia del permís de circulació del vehicle a desballestar no es visualitza correctament la matrícula.

 MOVESIII-2948/2021

LLANSANA RIBA, JOAN

***0734**

Cal aportar DNI per ambdues cares. En el document 5 cal omplir l'apartat "Dades de l'empresa instal·ladora", manca el nºRII i manca la rúbrica de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-2949/2021

RODRÍGUEZ SIMÓ, CATALINA PILAR

***6110**

En el document 1 cal indicar si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte i manca la firma del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2950/2021

SEUR GEOPOST SL

***5166**

Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre.

 MOVESIII-2953/2021

MAS LLULL, ANTONI

***2947**

Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Cal indicar el representant legal de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-2955/2021

SLU, EMALLORCA TECHNOLOGY

***6000**

En el document 1 cal omplir l'apartat "Representant legal", cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, si pertany a municipi de menys de 5000 habitants i manca la signatura del representant legal de l'empresa. Cal aportar document acreditatiu del representant legal de l'empresa per poder acarar la signatura. És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. Cal presentar el pressupost a nom de la sol·licitant de l'ajut i s'ha de poder identificar la ubicació del punt de càrrega. La inversió sol·licitada no coincideix amb els pressuposts presentats., En el document 5 cal omplir l'apartat "Representant", cal indicar el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora, cal indicar el model, manca la data i les firmes del representant legal i de l'empresa instal·ladora. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. En el document 6 manca omplir l'apartat "Representant legal" i manca la data i la firma. En el document 7 manca omplir l'apartat "Representant legal" i manca la data i la firma. En el document 8 manca omplir l'apartat "Representant legal" i manca la data i la firma.

 MOVESIII-2958/2021

SLU, EMALLORCA TECHNOLOGY

***6000**

En el document 1 cal omplir l'apartat "Representant legal" i manca la signatura del representant legal de l'empresa. Cal aportar document acreditatiu del representant legal de l'empresa per poder acarar la signatura. És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. Cal presentar el pressupost a nom de la sol·licitant de l'ajut i s'ha de poder identificar la ubicació del punt de càrrega. La inversió sol·licitada no coincideix amb els pressuposts presentats. En el document 5 cal omplir l'apartat "Representant", cal indicar el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora, cal indicar el model, manca la data i les firmes del representant legal i de l'empresa instal·ladora. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. En el document 6 manca omplir l'apartat "Representant legal" i manca la firma. En el document 7 manca omplir l'apartat "Representant legal" i manca la firma. En el document 8 manca omplir l'apartat "Representant legal" i manca la firma.

 MOVESIII-2960/2021

MANITA CARRINGTON, SAMANTHA

***7169**

Cal aportar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2961/2021

ALBONS MESQUIDA, MATIES

***1749**

En el document 1 s'indica que és autònom, però que no té activitat mercantil i comercial. Aclarir aquesta divergència. En el document 4 manca la data. Cal aportar el darrer rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat. En el document 6 manca la data. En el document 7 manca la data. En el document 8 manca la data.

 MOVESIII-2962/2021

JOVER COLL, GERMAN

***3482**

En el document 1 cal indicar si té activitat mercantil i comercial i manca la firma del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2963/2021

BONNIN MOREY, MIGUEL

***7094**

En el pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir i manca la data.

 MOVESIII-2966/2021

HURTADO GALLEGO, JOSE ANTONIO

***2794**

Cal aportar certificat d'empadronament. En el pressupost no queda clar el model de vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2968/2021

DE FORTUNY JOANIQUET, MARIA ASUNCION

***6588**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC i manca la data de sol·licitud. Cal aportar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2969/2021

JUAN JUSTO, JUAN LLORCA

***0106**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal aportar certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2971/2021

CALONGE CRUZ, JOSE MARIA

***5482**

Cal aportar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2972/2021

AGUILO BENNASAR, GUILLERMO ENRIQUE

***1114**

En el document 1 cal indicar la inversió sol·licitada i ha d'estar signat pel sol·licitant. Cal aportar el pressupost/factura del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Al tractar-se d'un vehicle de demostració, cal presentar el permís de circulació a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que ha realitzat la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut. El document 6 ha d'estar signat pel sol·licitant. El document 7 ha d'estar signat pel sol·licitant. El document 8 ha d'estar signat pel sol·licitant.

 MOVESIII-2973/2021

GARCIA, JULES

***2496**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. En el document 5 manca el nº RII.

 MOVESIII-2974/2021

MUÑIZ RUIZ, OTILIO MANUEL

***6240**

En el document 1 cal indicar si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte. Cal aportar fotocòpia del DNI.

 MOVESIII-2975/2021

CAMINO REDONDO, JOSE RAMÓN

***4476**

En el document 1 cal indicar la inversió i l'ajuda sol·licitada i si el sol·licitant té activitat mercantil i comercial. Manca document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2978/2021

AGUILO FORTEZA, JOSEP

***5857**

Al document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Al pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2979/2021

BUJ MEZQUITA, MARIA SOLEDAD IRENE

***5019**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Cal aportar certificat d'empadronament. El pressupost no està a nom del sol·licitant i no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2980/2021

HINOJO MERCHAN, MARIO

***1667**

En el document 1 manca la signatura del sol·licitant.

 MOVESIII-2982/2021

MARTORELL MARTORELL, VICENÇ

***9563**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. En el pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2983/2021

FRANZ DAVID, SORUCO VILCA

***0728**

En el document 1 cal indicar la inversió sol·licitada. Cal aportar fotocòpia del DNI. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient.

 MOVESIII-2985/2021

MASCARO BUADES, BARTOLOME DAVID

***9651**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Al pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2989/2021

RAMOS RAMIS, ANDREU

***9043**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2992/2021

MOLA DIAZ, MARIO

***5738**

En el document 1 cal indicar si té activitat mercantil i comercial i si ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2993/2021

FLORIT CAMPINS, LAUREAT

***4662**

S'ha de presentar el permís de circulació del cotxe adquirit, ja que en la factura no queda clar el model del cotxe. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2996/2021

VIVES VINENT, PEDRO JUAN

***0471**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2998/2021

SOMNI INTERNATIONAL SL

***9117**

Cal presentar DNI/NIE del representant legal de l'empresa. És necessari presentar document acreditatiu del representant legal de l'empresa sol·licitant per poder acarar la signatura.

 MOVESIII-3001/2021

TORRES TORRES, JOSE

***5501**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. A la factura no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-3004/2021

DIEGO SUBIAS, JOSE RAMON

***0149**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC En el pressupost no queda clar el model de vehicle que es vol adquirir i manca la data. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2022 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-3005/2021

FEBRER MAYOL, MIQUEL

***4830**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, 31 de març de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo