Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 246368
Tràmit d’informació pública de l’esborrany d’ordre per la qual s’estableixen les bases que han de regir les convocatòries per a la concessió de beques del Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea de la Direcció General de Relacions Exteriors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i en compliment de l'apartat 3 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 31 de març de 2023 per la qual s'ordena l'inici del procediment, se sotmet a informació pública l'esborrany d'ordre per la qual s'estableixen les bases que han de regir les convocatòries per a la concessió de beques del Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea de la Direcció General de Relacions Exteriors, durant un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini, l'esborrany esmentat es pot consultar en el Departament Jurídic i Administratiu, adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, ubicat al carrer del Palau Reial, 17, de Palma, i a les pàgines web http://hisendairelacionsexteriors.caib.es i http://participaciociutadana.caib.es.

Les al·legacions s'han de presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» del web http://participaciociutadana.caib.es, o a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, o qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (11 d'abril de 2023)

La secretària general Maria Begoña Morey Aguirre