Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 248708
Anunci aprovació provisional modificació NNSS 2/2022, 4/2022 i 5/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió plenària ordinària  que va tenir lloc el dia 23 de març de 2023, es varen aprovar  els següents acords:

-Aprovació provisional de la modificació de NNSS 2/2022

-Aprovació provisional de la modificació de NNSS 4/2022

-Aprovació inicial de la modificació de NNSS 5/2022.

Conforme a l'establert a l'article 49 de la LBRL, queda exposats al públics el darrer dels esmentats acords plenaris i els expedients tramitats al respecte, a efectes d'al·legacions, per un termini de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquest edicte, al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Al seu torn, la documentació corresponent es troba a disposició del públic a la Web d'aquest Ajuntament: ajpetra.net/ca/urbanisme

 

(Signat electrònicament: 5 d'abril de 2023)

El batle Salvador Femenias Riera