Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 247140
Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda dels llibres Història de Sóller. Expedient 2664/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i una vegada que el Ple en sessió extraordinària de data 5 d'abril de 2023 ha acordat l'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda dels llibres Història de Sóller, es fa saber que l'expedient tramitat per a l'adopció de l'acord esmentat, així com l'Ordenança fiscal que es tramita, s'exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així mateix es publicarà l'anunci de l'exposició al públic en un dels diaris de major difusió.

Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, els interessats podran examinar l'expedient a la Intervenció de l'Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

 

(Signat electrònicament: 11d'abril de 2023)

El batle Carlos Simarro Vicens