Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errata de la versió castellana de l’Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat , edicte 2736, publicat al BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023

    Número d'edicte 3319 - Pàgines 19238-19239

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 3292 - Pàgines 19240-19245

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 3293 - Pàgines 19246-19253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3296 - Pàgines 19254-19256

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación de industrias fabricantes de materiales para la construcción de Baleares, en sigles CONSTRUÏM (número de dipòsit 07100059)

    Número d'edicte 3269 - Pàgines 19257-19258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Diario de Ibiza S.A. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001322011990)

    Número d'edicte 3270 - Pàgines 19259-19286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación Parc Empresarial Son Rossinyol (número de dipòsit 07100060)

    Número d'edicte 3271 - Pàgines 19287-19288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització sindical anomenada Sindicato de Trabajadores Independientes de Comercio de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, en sigles SINDICATO FETICO - ILLES BALEARS (codi de dipòsit 07000142)

    Número d'edicte 3272 - Pàgines 19289-19290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación Balear de Especialistas Reparadores de Automoción y Náutica, en sigles ABERAN (codi de dipòsit 07000133)

    Número d'edicte 3273 - Pàgines 19291-19292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Herbusa, S.A. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001332011990)

    Número d'edicte 3274 - Pàgines 19293-19315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de l’empresa Editorial Paneurope SLU, de 13 de desembre de 2022 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002481012004)

    Número d'edicte 3275 - Pàgines 19316-19319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de Residències de Majors i Centres de Dia per a Persones Dependents i Desenvolupament de la Promocion de l'Autonomia Personal i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100895012023)

    Número d'edicte 3276 - Pàgines 19320-19343

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’UTE Es Vedrà i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100882012023)

    Número d'edicte 3277 - Pàgines 19344-19366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Real Club Náutico de Palma i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000682011986)

    Número d'edicte 3278 - Pàgines 19367-19371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es modifica el punt cinquè de les bases que han de regir catorze convocatòries del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 3256 - Pàgines 19372-19374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es modifica l’apartat 2 del punt setè de les bases que han de regir quatre convocatòries del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 3257 - Pàgines 19375-19376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 d’abril de 2023 de correcció de l’error observat en l’annex 1 de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts en espècie per a la participació de l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023

    Número d'edicte 3309 - Pàgines 19377-19378

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de març de 2023 pel qual es deleguen en la presidenta del FOGAIBA les competències atribuïdes i previstes als articles 28 a 34 del Reglament (UE) núm. 2021/1060 del Parlament, en matèria de desenvolupament territorial del fons FEMPA i FEADER

    Número d'edicte 3217 - Pàgines 19379-19380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a l’any 2023-2026 del programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació

    Número d'edicte 3300 - Pàgines 19381-19404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual es declara desert el concurs per a l'arrendament d'un immoble destinat a oficina del Servei d’Ocupació de les Illes Balears al Port d’Alcúdia, Mallorca (AMBDE 2022 17745)

    Número d'edicte 3318 - Pàgines 19405-19406

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació provisional de la modificació de crèdit núm. 13/2023, sobre suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria del Pressupost General del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 3303 - Pàgina 19407

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació provisional de la modificació de crèdit núm. 9/2023, sobre crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria del Pressupost General del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 3304 - Pàgina 19408

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Correcció d'errades d'omissió de l'anunci núm. 2844 publicat al BOIB núm. 40 de 30 de març de 2023, titulat “Bases per la convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge del Consell Insular de Formentera, a propòsit d'incorporar els annexos necessaris per a la seva tramitació i ampliar informació”. Publicació completa de tota la documentació i inici del termini per a presentar instàncies, una volta esmenats els errors indicats

    Número d'edicte 3241 - Pàgines 19409-19424

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’IMAS, de 5 d’abril de 2023, de rectificació d’errada de la resolució d’aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2023

    Número d'edicte 3248 - Pàgines 19425-19429

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 16 de març de 2023 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de març de 2023

    Número d'edicte 3310 - Pàgines 19430-19432

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 16 de març de 2023 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores, corresponent al mes de març de 2023

    Número d'edicte 3311 - Pàgines 19433-19434

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 27 de març de 2023, relatiu al nomenament de membres del Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000005)

    Número d'edicte 3306 - Pàgina 19435

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les subvencions emmarcades en l'àmbit competencial de l'institut municipal d'educació i biblioteques de Calvià, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'educació infantil i primària públics de Calvià per a la realització d'aules d'estiu de l'any 2023

    Número d'edicte 3302 - Pàgines 19436-19452

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci modificació jornada general personal al servei de l'Ajuntament de Campos

    Número d'edicte 3266 - Pàgina 19453

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Acord complement de disponibilitat de la brigada municipal

    Número d'edicte 3279 - Pàgina 19454

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de la relació de llocs de treball i l'adequació retributiva dels treballadors/es familiars i auxiliars de clínica

    Número d'edicte 3184 - Pàgines 19455-19464

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Mobilitat. Resolució sobre la creació d’un nou servei de transport públic en bus urbà de l’EMT-Palma que connecti les barriades de Son Xigala, sa Vileta i Son Roca amb l’Hospital Son Espases

    Número d'edicte 3195 - Pàgines 19465-19466

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes per escolarització als cursos de 1r i 2n del primer cicle d’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 22/23)

    Número d'edicte 3305 - Pàgines 19467-19477

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases reguladores de les ajudes per a l’esterilització de felins del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 3243 - Pàgines 19478-19479

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió de subvencions per al retorn del talent jove amb suport a l'emprenedoria per a l'any 2022

    Número d'edicte 3307 - Pàgina 19480