Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 241709
Exposició pública de l’expedient d’aprovació inicial de la documentació per a la complimentació de les prescripcions de les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Sant Joan

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 113/2023

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan, en sessió ordinària celebrada en data de 30 de març de 2023 va adoptar, per unanimitat, amb el quòrum legal exigit, l'acord d'aprovació inicial de la documentació per a la complimentació de les prescripcions de les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Sant Joan.

D'acord amb l'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, s'exposa l'expedient per un termini de 30 dies, a partir de l'endemà de la publicació del present Anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els efectes de que es puguin formular quantes al·legacions s'estimin pertinents.

Així mateix, es publica un Anunci en un dels diaris de major tirada de les Illes Balears, així com la documentació escaient en el Tauler d'Anuncis, en la pàgina web i en la seu electrònica de l'Ajuntament [https://santjoan.sedelectronica.es].

 

Sant Joan, a la data de signatura electrònica al marge (5 d'abril de 2023)

El batle-president Francesc Mestre Estelric