Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 243943
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 09/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 5 d'abril de 2023, la proposta de modificació de crèdit número 09/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari.

De conformitat amb el que disposen els articles 169 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdits estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats ho podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant el Ple.

Transcorregut el termini anterior i en cas de que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdit. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre'ls, que es contarà a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica (7 d'abril de 2023)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich