Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 246361
Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per venda en el mercat ambulant de Sant Joan de Labritja – Exp. 1706/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per venda en el mercat ambulant de Sant Joan de Labritja en sessió extraordinària urgent del Ple d'aquest Ajuntament en data 5 d'abril de 2023, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial dels Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://santjoandelabritja.sedelectronica.es].

En el cas de no presentar-se cap reclamació o suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

A Sant Joan de Labritja, 11 d'abril de 2023

L'alcalde Antonio Marí Marí

 

 

ANNEX ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VENDA EN EL MERCAT AMBULANT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Article 1r.- Concepte

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pel article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació dels serveis i les utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic per venda en el mercat ambulant de Sant Joan de Labritja, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'articulo 57 de la citada Llei d'Hisendes Locals.

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial que té lloc per la utilització privativa o aprofitament especial que deriva de la instal·lació de llocs de venda,situats en terrenys d'ús públic, i la prestació dels diversos serveis relacionats amb l'adjudicació i ús dels llocs de venda en el mercat ambulant de Sant Joan de Labritja.

Article 3r.- Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, al favor de la qual s'atorguin les llicències per a gaudir de l'aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir al gaudi sense l'oportuna autorització.

 

Article 4t.- Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària.

2. Els coparticipes o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: a) Quan s'hagi comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i conformement al procediment previstos en la Llei General Tributària

Article 5è.- Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei i/o utilització de les instal·lacions, d'acord amb la Tarifa que conté l'articulo següent.

2. El pagament de la Taxa s'efectuarà de manera prèvia a l'expedició de la llicència o la seva pròrroga, i comprendrà tots els conceptes que siguin aplicable per a cada cas concret, d'acord amb el contingut de la corresponent Tarifa.

3. La recaptació de la present Taxa s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria Municipal o en el lloc que es designi a aquest efecte.

4. Conforme al previngut en el vigent Reglament General de Recaptació, els deutes no satisfets dins del termini indicat en l'anterior apartat 2, s'exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment.

Article 6è.- Tarifa

La Tarifa a què es refereix l'article anterior és de 1.800,00€ a l'any per lloc de parada en el mercat.

Article 7è. Meritació

1. La taxa es reportarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que, a aquest efecte, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència.

2. Quan s'ha produït l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament

3. El dret a ocupar el domini públic mitjançant els llocs de venda, en virtut d'autorització atorgada per l'Ajuntament, obliga al pagament de les quotes corresponents, encara que no es realitzin vendes ni s'ocupin els llocs.

Article 8è. Gestió

1. Les quantitats exigibles conformement a la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.

2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import abonat.

3. No es consentirà cap ocupació de la via pública, fins que s'hagi abonat i obtingut pels interessats la Llicència corresponent.

Article 9è.- Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que es disposa en la Llei General Tributària, i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.