Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 246723
Aprovació de la modificació d’augment de crèdit núm. 1 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost del PMHRIBA per a 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern per Acord JGL_20230322_01_025 de 22 de març de 2023 va elevar al  Ple de l'Ajuntament de Palma, per a la seva aprovació, Acord PLE_20230330_01_27 de 30 de març de 2023 ,   el següent:

1. Aprovar la modificació d'augment de crèdit núm. 1 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost del PMHRIBA per a 2023, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:

AUGMENT DESPESES

 

 

 

Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit Inicial

Augment

Crèdit Final

00.15210.35200

Interessos de demora

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

 

TOTAL AUGMENT DESPESES

 

10.000,00 €

 

 

DISMINUCIÓ DESPESES

 

 

 

Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit Inicial

Disminució

Crèdit Final

00.15210.20600

Habitatge.- Arrend. Equips i softwares d'informació.

7.000,00 €

500,00 €

6.500,00 €

00.15210.20800

Habitatge.- Arrendaments d'altre immobilitzat material.

4.500,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

00.15210.21200

Habitatge.-Reparació i Conservació edificis

30.000,00 €

2.500,00 €

27.500,00 €

00.15210.21300

Habitatge.-Manteniment maquinaria, instalac. i utillatge

4.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

00.15210.22109

Habitatge.- Subministraments varis

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

00.15210.22200

Habitatge.- Comunicacions telefòniques

2.500,00 €

500,00 €

2.000,00 €

00.15210.22400

Habitatge.- Primes d'Assegurances

15.000,00 €

1.000,00 €

14.000,00 €

00.15210.22703

Habitatge.- Servei reprografia i Fax

5.500,00 €

500,00 €

5.000,00 €

00.15210.22706

Habitatge.- Estudis i treballs tècnics

25.000,00 €

1.000,00 €

24.000,00 €

 

TOTAL AUGMENT DESPESES

 

10.000,00 €

 

Quedant d'aquesta manera anivellat el Pressupost.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra, s'entendrà aprovat definitivament.

3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l'execució de la present proposta de resolució.

4. Donar compte del present acord al Consell Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris a la propera reunió que es celebri.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement al que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Patronat o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

A la data de la signatura electrònica (11 d'abril de 2023)

La regidora de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat Neus Truyol Caimari