Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament d’òrgan directiu per ocupar el lloc de directora general de Participació Ciutadana, adscrit a l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

    Número de registre 9117 - Pàgina 43399

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Cessament del Secretari del Grup Municipal de Unides Podem de Palma i nomenament com a Coordinador del Grup Municipal Unides Podem de Palma

    Número de registre 9118 - Pàgina 43400

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament personal eventual- Secretaria Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 9119 - Pàgina 43401

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Esmena de l’errada del decret de Batlia núm.17819 de 6 d’octubre de 2022 d’aprovació del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de Treballador/a Social de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9115 - Pàgines 43402-43404

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Nomenament secretari interventor accidental de l’ajuntament de Puigpunyent

    Número de registre 9101 - Pàgina 43405

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera [14970], reservat a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior

    Número de registre 9071 - Pàgines 43406-43408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de cap de l'Àrea de Dependència

    Número de registre 9045 - Pàgines 43409-43416

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Camp Redó de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9037 - Pàgines 43417-43419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Coll d’en Rebassa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9038 - Pàgines 43420-43422

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Serra - La Vileta de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9039 - Pàgines 43423-43424

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Pont d’Inca de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9040 - Pàgines 43425-43426

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Torrent de Sant Miquel de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9041 - Pàgines 43427-43428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d’en Rebassa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9042 - Pàgines 43429-43430

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Portocristo de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9043 - Pàgines 43431-43433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Torrent de Sant Miquel de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9044 - Pàgines 43434-43436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 9111 - Pàgines 43437-43449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es declara deserta l’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l'Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 9120 - Pàgina 43450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de director de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària Menorca

    Número de registre 9121 - Pàgina 43451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es declara deserta l’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 9122 - Pàgina 43452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de coordinador de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària

    Número de registre 9123 - Pàgina 43453

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 17 d’octubre de 2022, relatiu a la correcció d’errades de les bases de la convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 9049 - Pàgines 43454-43456

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació, el lloc cap de la policia local de l'ajuntament de Andratx

    Número de registre 9114 - Pàgines 43457-43459

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Convocatòria i bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà (codi TSOC2022)

    Número de registre 9075 - Pàgines 43460-43470

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera dues places de treballador/a social, una d'elles amb reserva de discapacitat, mitjançant concurs oposició

    Número de registre 9108 - Pàgines 43471-43484