Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 626728
Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es declara deserta l’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

L'1 d'octubre de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut de Menorca por la qual es convocava, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l'Hospital Mateu Orfila.

Consideracions jurídiques

De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en las Institucions Sanitàries; amb la Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General del INSALUD, sobre provisió de llocs de supervisió de àrea funcional o d'unitat i d'acord amb la Resolució de la Consellera de Salut de 3 de novembre de 2020, de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de las Illes Balears (BOIB núm. 191 de 7/11/2020), dicto la següent

Resolució

1.- Declarar deserta l'adjudicació del lloc de treball de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l'Hospital Mateu Orfila.

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d' acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

(Signat electrònicament: 24 d'octubre de 2022)

La directora gerent de l'Àrea de Salut de Menorca (BOIB núm. 191/2020, de 7 de novembre) Ana Trenado Andreu