Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 625618
Nomenament secretari interventor accidental de l’ajuntament de Puigpunyent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que mitjançant el decret de Batlia  número 2022-0351 de data 21 d'octubre de 2022  i, d'acord amb la resolució de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de data 16 de maig de 2018 per la qual es nomena amb caràcter accidental el Sr. Josep Ramon Marquès, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Puigpunyent per ocupar de forma transitòria el lloc de treball de secretari intervenció de la corporació local, reservat a personal funcionari de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Amb efectes de dia 24 d'octubre de 2022.

Així mateix es fa públic el decret de batlia número 2022/0360 de la presa de possessió del Sr. Josep Ramon Marquès com a secretari interventor acctal d'aquesta Corporació amb efectes del 25 d'octubre de 2022.

 

Puigpunyent en el dia de la signatura electrònica (25 d'octubre 2022)

El batle president Miquel Estrades Gómez