Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 622579
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 17 d’octubre de 2022, relatiu a la correcció d’errades de les bases de la convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, aprova la urgència d'aquest assumpte.

En data 19 de setembre el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca aprovà les bases i la convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, publicat al BOIB núm. 132, d'11 d'octubre de 2022.

Vist que s'ha detectat un error material en la base tercera, la base novena i a l'annex I, concretament en qui pot participar en el procés.

Atès que les bases esmentades també s'han d'ajustar al règim de recursos que preveu l'article 66 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per l'exposat anteriorment, és necessari corregir l'error de les bases per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca.

Com a consellera executiva cap del Departament de Serveis Generals i en exercici de les competències atribuïdes a l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Fer les correccions següents en les bases per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, publicades en el BOIB núm. 132, d'11 d'octubre de 2022.

Allà on diu:

«Tercera. Aspirants

1. Poden participar en aquest procés els funcionaris de carrera del Consell Insular de Menorca que compleixin els requisits que s'estableixen en el Catàleg de llocs de treball i que es recullen en l'apartat de requisits de l'annex I.»

Ha de dir:

«Tercera. Aspirants

1. Poden participar en aquest procés els funcionaris de carrera i el personal laboral fix del Consell Insular de Menorca que compleixin els requisits que s'estableixen en el Catàleg de llocs de treball i que es recullen en l'apartat de requisits de l'annex I.»

Allà on diu:

«Novena. Disposicions generals

1. En el que no prevegin aquestes bases s'actuarà d'acord amb el que determinin les disposicions que regulen el proveïment de llocs de treball del personal al servei de les administracions públiques i la resta de disposicions aplicables.

2. Contra la convocatòria i les bases presents es pot interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular, en el termini d'un mes a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears a partir de l'endemà del dia que es publiqui.»

Ha de dir:

«Novena. Disposicions generals

1. En el que no prevegin aquestes bases s'actuarà d'acord amb el que determinin les disposicions que regulen el proveïment de llocs de treball del personal al servei de les administracions públiques i la resta de disposicions aplicables.

2. Contra la convocatòria i les bases presents es pot interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular, en el termini d'un mes a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

L'esmentat recurs s'estendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.»

 

Allà on diu:

ANNEX I Lloc de feina objecte de mobilitat

Núm llocs

Lloc

Adscripció

Programa

Escala

Tipus

Grup i Nivell

C. Destí

Punts c. específic

Requisits específics del lloc

Destinació

1

Treballador social

 

Servei Insular de Família: Secció Valoració i Intervenció

 

Departament Benestar Social

 

23123

AET

F

A2

18

720

 

- Grau en Treball Social o titulació equiparable

 

- Català B2

 

Ciutadella

 

Ha de dir:

ANNEX I Lloc de feina objecte de mobilitat

Núm llocs

Lloc

Adscripció

Programa

Escala

Tipus

Grup i Nivell

C. Destí

Punts c. específic

Requisits específics del lloc

Destinació

1

Treballador social

 

Servei Insular de Família: Secció Valoració i Intervenció

 

Departament Benestar Social

 

23123

AET

F/L

A2

18

720

 

- Grau en Treball Social o titulació equiparable

 

- Català B2

 

Ciutadella

Segon. Ordenar la publicació de les esmentades correccions i perllongar el període de presentació de sol·licituds vuit dies més.

Contra les modificacions realitzades anteriorment, es pot interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

 

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 18 d'octubre de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)