Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 626733
Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de coordinador de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Mitjançant Resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca de 27 de setembre de 2022, publicada en BOIB núm. 128 d'1 d'octubre de 2022, es va aprovar la convocatòria pel sistema de lliure designació, del lloc de coordinador/a de l'equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària

Fonaments de dret

  1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
  2. Art. 30.2 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.
  3. Ordre del director gerent del Servei de Salut de regulació del funcionament dels equips de suport d'atenció domiciliària (BOIB 153/2002), modificada per Ordre de servei del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de gener de 2019 (BOIB 7/2019).
  4. Informe de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.
  5. Arts. 26 i següents del Reial decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.
  6. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 1 d'agost de 2022 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
  7. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, i una vegada analitzada la sol·licitud presentada, dict la següent

RESOLUCIÓ

Adjudicar el lloc de de coordinador de l'equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Menorca al senyor Josep Borràs Atienza.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la vida administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en un termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en relació amb l'article 46 de la mateixa llei; tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que s'estimi procedent interposar per a una millor defensa dels seus interessos.

(Signat electrònicament: 25 d'octubre de 2022)

La directora de la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm.191/2020) Ana Trenado Andreu