Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 622037
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d’en Rebassa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de responsable d'infermeria de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d'en Rebassa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, la provisió del qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Art. 30.3 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Arts. 23 a 28 del Reial Decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social

4. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

5. Informe de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

6. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 d'agost de 2022 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

7. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Coll d'en Rebassa, que es troba sota la dependència funcional del/de la director/a d'aquesta ZBS i té, a més de les funcions pròpies d'un/a responsable d'infermeria d'EAP, les funcions d'organització i coordinació de les activitats del personal d'infermeria, així com de supervisió de la seva execució.

2. Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.

b) Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Coll d'en Rebassa.

c) En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria o Cos, les persones aspirants en aquest procediment de provisió no estan obligades a acreditar –com a requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit.

 

3. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

- Sol·licitud de participació.

- Currículum vitae.

- Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

4. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, ubicat al carrer Escola Graduada, número 3, de Palma (07002) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds i una vegada verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, aquest mateix òrgan nomenarà la persona que consideri més adequada per al càrrec o declararà deserta la convocatòria –per mitjà d'una resolució motivada- quan no es presentin persones aspirants idònies per ocupar el càrrec convocat.

6. La present convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, dictada per delegació de competències de la consellera de Salut i Consum, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. El nomenament de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Coll d'en Rebassa s'expedirà per un període de quatre anys, que podrà ser renovat, sense perjudici de la facultat de què es pugui acordar discrecionalment el seu cessament per l'òrgan que l'hagi nomenat, prèvia audiència de la persona interessada.

8. El personal nomenat per al lloc de treball de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Coll d'en Rebassa conservarà la titularitat de la corresponent plaça bàsica de la seva categoria, les funcions de la qual continuarà desenvolupant, tant mentre ocupi el lloc convocat com quan es produeixi el cessament en el mateix.

9. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 24 d'octubre de 2022)

La consellera de Salut i Consum PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 191/2020) Miquel Caldentey Tous