Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 622060
Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de cap de l'Àrea de Dependència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la necessitat de cobrir temporalment un lloc de treball de CAP DE L'ÀREA DE DEPENDÈNCIA.

Vits els apartats i) i j) de l'article 28.1 dels Estatuts que estableixen que correspon al gerent o la gerent, entre altres funcions, desenvolupar la política de personal dissenyada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, concretar o rescindir relacions laborals, seleccionar el personal laboral, acordar les sancions i executar les actuacions que, en aquesta matèria, li siguin encomanades, així com exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació.

Per tot això, amb l'informe favorable de la Direcció General de Funció Pública de data 21 d'octubre de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1) Aprovar la convocatòria pública del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de CAP DE L'ÀREA DE DEPENDÈNCIA, amb un contracte d'interinitat fins a la cobertura definitiva.

 2) Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir la convocatòria, que s'adjunten com a annexos 1 i 2 d'aquesta resolució.

4) Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Fundació.

 

Palma, en data de la signatura electrònica: (24 d´octubre de 2022)

La gerent Alexandra Pavlovic Djurdjev

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de CAP DE L'ÀREA DE DEPENDÈNCIA.

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar una persona per cobrir amb caràcter temporal, mitjançant un contracte d'interinitat fins a la seva cobertura definitiva, d'un lloc de treball de CAP DE L'ÀREA DE DEPENDÈNCIA, ubicat a Mallorca, amb la categoria següent:

• Tècnic/a titulat/ada superior , especialitat de Medicina i Cirurgia o Psicologia, o

• Tècnic/a titulat/ada en grau mitjà, especialitat Infermeria o Treball Social o Educació Social

2. Forma de selecció

La selecció s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs de mèrits, de conformitat amb el barem que es detalla en l'annex 2. Els empats en la puntuació s'han de dirimir aplicant successivament els criteris següents:

a) De conformitat amb el que estableix al Pla d'igualtt 2020-2024 de la Fundació i atès el compromís de l'entitat amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, en el cas que hi hagi una infrarepresentació de dones en la categoria professional, si hi ha una puntuació final igual entre dues persones o més, s'ha de seleccionar la dona, llevat que concorrin en l'altra persona circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials d'accés al treball, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d'ambdós sexes; en el cas que siguin dues dones o  més, s'ha d'atendre a la resta de criteris que s'enumeren a continuació. 

b) La major puntuació obtinguda en l'apartat d'experiència professional.

c) La persona de més edat.

d) La persona amb majors càrregues familiars.

e) El sorteig.

3. Reserva per a persones amb discapacitat

S'ha d'oferir a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% el 7% del total dels llocs de feina de la Fundació i, a aquests efectes, se'ls han d'oferir les vacants que corresponguin. No obstant això, se'ls han d'oferir també els llocs de feina no reservats que, segons la puntuació obtinguda en el procés selectiu, els corresponguin.

En tot cas, l'oferiment se supedita al fet que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc de feina.

4. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per poder participar a la convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds, els requisits següents:

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

a) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació.

b) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball convocat.

c) Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:

d) Grau en Medicina i Cirurgia

 • Grau en Psicologia
 • Grau en Infermeria
 • Grau en Treball social
 •  Grau en Educació social
 •  Títols universitaris oficials equivalents als anteriors.

e) Formació complementària de màster o postgrau universitari en matèria de gestió de serveis socials

f) Experiència mínima demostrable de tres anys en direcció d'equips de treball de més de 50 persones.

g) Certificat oficial acreditatiu del nivell de coneixement de català B2 o equivalent.

h) Permís de conduir classe B.

 

i) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d'un altre estat, no haver estat inhabilitades o trobar-se en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

5. Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria s'han de presentar en el model normalitzat de sol·licitud i autobaremació que es troba a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació a l'adreça d'Internet <http://fbd.caib.es>.

El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOIB. Si el darrer dia del termini fos inhàbil (dissabte, diumenge o festiu), el termini finalitzarà el dia hàbil immediatament posterior. Les sol·licituds que es registrin fora de termini s'exclouran i s'arxivaran.

Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud, emplenada correctament i signada, l'original o fotocòpia de la documentació següent (sense perjudici que en el moment de la contractació hagin de presentar els documents original per tal de comprovar la seva autenticitat):

El full de la sol·licitud i autobaremació de mèrits, amb la documentació acreditativa corresponent, indicat el número del document (color vermell) en la part superior dreta de cada full.

a) S'han de presentar tots els documents acreditatius dels mèrits ordenats segons els apartats de las bases de la convocatòria i enumerats correlativament.

 No se pot valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds.

 El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits en la forma indicada  implicarà que aquest mèrit no es valori.

b) La documentació acreditativa de la titulació exigida.

c) Acreditar formació complementària de màster o postgrau universitari en matèria de gestió de serveis socials.

d) Acreditació de l'experiència mínima de tres anys en direcció i gestió d'equips de més de 50 persones.

e) Documentació acreditativa del nivell de coneixement de català B2 o equivalent.

f) Permís de conduir classe B.

g) Fotocòpia del DNI.

h) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

i) Les persones amb discapacitat, el certificat acreditatiu del grau de discapacitat, així com el certificat d'aptitud expedit per la Direcció General de Dependència o per un organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al lloc de treball convocat i que ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de feina, mitjançant, si escau, les adaptacions adients.

j) La indicació d'una adreça de correu electrònic o un telèfon a efectes de notificacions i comunicacions amb la Fundació.

La data de referència per complir els requisits exigits i la possessió dels mèrits al·legats és el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds.

Es considera que les persones que han presentat una sol·licitud per participar en aquesta convocatòria donen el consentiment perquè la Fundació tracti les seves dades personals als efectes que se'n deriven.

6. Lloc de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds s'han de presentar, de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, als llocs següents:

 • Seu de la Fundació: Avinguda Gabriel Alomar, 33, 1er, 07006 Palma.
 • Servei de Tutela: C/Morlà, 13, 07014 Palma.
 • Oficina d'Inca: C/ Ramon Llull, 73, 07300 Inca.
 • Oficina de Manacor: C/ Andreu Pont, 4, 07500 Manacor.
 • Delegació d'Eivissa: C/Abad i Lasierra, 47, 07800 Eivissa.
 • Delegació de Menorca: Avinguda Vives Llull, 42, 07703, Maó.
   

Les sol·licituds també es poden trametre per correu ordinari a la seu de la Fundació (Avinguda Gabriel Alomar, 33, 1er, 07006 Palma), complint el que estableix l'article 14 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal. 

Si es necessita un justificant de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada n'ha de dur una fotocòpia. 

7. Llistes de persones admeses i excloses

En el termini màxim d'un mes des de la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds, s'ha de publicar en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació la relació provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. Les persones interessades disposen d'un termini de cinc dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes, per esmenar els defectes o aportar els documents preceptius.

Una vegada esmenades les deficiències i examinades les al·legacions, s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses, de la mateixa manera que la provisional.

8. Comissió tècnica de valoració

La comissió tècnica de valoració està formada per les persones següents:

 • Presidenta: Matilde Llull Sarralde, coordinadora de Valoració. Suplent: Beatriz Martínez Bosch, cap de Departament de Gestió.
 • Vocal: Bernat Segui Jaume, psicòleg. Suplent: Jaime Martínez-Esparza Rodríguez, director de la Residencia i Centre de dia de Can Raspalls.
 • Secretari: Pedro Codes Pericás, psicòleg responsable del Centre Ocupacional de Sa Riera. Suplent: Joana Alomar Sitjar, cap de l'Àrea Econòmica.

Els membres de la comissió tècnica de valoració s'han d'abstenir d'intervenir-hi si hi concorren els motius que estableix l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

A les reunions de la comissió pot assistir, amb veu però sense vot, un  representant dels treballadors. A aquest efecte, s'han de comunicar als comitès d'empresa o delegats de personal, amb una antelació suficient, les dates de les reunions.

Les funcions bàsiques de la comissió tècnica de valoració són les següents:

a) Comprovar que les persones compleixen els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones candidates, de conformitat amb el barem establert en aquesta convocatòria.

c) Proposar la contractació de la persona seleccionada.

9. Valoració dels mèrits:

Els mèrits al·legats s'han de valorar d'acord amb el barem que s'adjunta com  annex 2. Tant l'experiència professional com els mèrits acadèmics i la formació han d'estar directament relacionades amb les funcions del lloc de treball i  la categoria.

Els mèrits esmentats s'han d'al·legar a la sol·licitud i s'han d'acreditar mitjançant la presentació de l'original, còpia compulsada o fotocòpia de la documentació següent:

a) Experiència professional relacionada amb el lloc de treball:

 • Serveis prestats a l'Administració pública (incloent-hi les entitats autònomes): mitjançant un certificat acreditatiu dels serveis prestats, amb la indicació de la categoria.
 • Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses al dret privat, consorcis i fundacions, empreses societàries del sector públic instrumental i empreses privades: a través d'un certificat de la vida laboral i l'acreditació de la categoria mitjançant el contracte laboral o certificat de l'empresa.
 • Serveis prestats en empreses privades: a través d'un certificat de la vida laboral i l'acreditació de la categoria mitjançant el contracte laboral o certificat de l'empresa.

b) Coneixements i formació

 • Certificats o diplomes acreditatius dels cursos, seminaris, etc. realitzats. Només es valoren les accions formatives relacionades directament amb les funcions del lloc de treball i la categoria. Els cursos de contingut igual o similar només es computen una vegada. A tal efecte, s'ha d'estar als programes de les accions formatives.

c) Coneixements d'idiomes i de llengua catalana

 • Certificats, diplomes o títols acreditatius.

Les persones que hagin prestat serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden acreditar els mèrits amb un certificat del Servei del Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, sempre que els hagin al·legat en la sol·licitud.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de la documentació. El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits en la forma indicada i en el termini assenyalat implica que aquest mèrit no es valora.  

10. Publicació de les valoracions

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, la comissió tècnica ha de fer pública en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació una llista provisional de les puntuacions obtingudes. Aquestes llistes s'han de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones candidates disposen d'un termini de deu dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits.

Una vegada resoltes les al·legacions sobre la valoració dels mèrits, s'ha de publicar la llista definitiva de les valoracions al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació en el termini de d'un mes des de la data de finalització del termini de presentació d'al·legacions.

11. Entrevista personal

Les persones admeses definitivament seran convocades a una entrevista personal, que serà realitzada per la comissió tècnica de valoració.

12. Resolució de la convocatòria

Una vegada realitzada l'entrevista personal, la comissió tècnica de valoració aprovarà les puntuacions definitives de les persones entrevistades i formularà la proposta de contractació de la persona que hagi obtingut la major puntuació. En cas que aquesta renunciï o no  superi el període de prova, es podrà contractar a la següent persona amb major puntuació i així successivament.

La puntuacions finals obtingudes per les persones entrevistades es publicaran a la pàgina web i al tauler d'anuncis de la Fundació, per ordre de major a menor puntuació final.

13. Règim de recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni s'hagi d'interposar preceptivament una reclamació prèvia a la via judicial social.

 

 ANNEX 2

Barem de mèrits (per a emplenar l'autobarem individual)

Puntuació total: La puntuació màxima és de 110 punts.

1) Experiència professional directament relacionada amb les funcions del lloc de treball i  la categoria (Puntuació màxima 50 punts)

 • Experiència en l'Administració pública o en qualsevol ens del sector públic instrumental com a personal funcionari o personal laboral per compte d'altre: 0,40 punts per mes treballat.
 • Experiència en l'empresa privada: 0,15 punts per mes treballat.

Els treballs realitzats en règim de treballador o treballadora autònoma per a una administració publica o un ens del sector públic instrumental en virtut d'un contracte de serveis o assistència tècnica es computaran com a experiència a l'empresa privada.

S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui a la jornada quan aquesta és inferior a l'ordinària.

Per valorar l'experiència laboral, les fraccions inferiors al mes s'han de prorratejar, si escau. En cap cas, l'ocupació d'un lloc reservat a personal eventual o alt càrrec constituirà un mèrit. Si l'aspirant ha desenvolupat simultàniament dues o més ocupacions, només s'ha de valorar una ocupació, que ha de ser la que atorga la puntuació mes alta.

   L'experiència mínima de tres anys en direcció i gestió d'equips de més de 50 persones, que és un requisit del lloc de treball, no es podrà valorar com a mèrit.

2) Mèrits acadèmics i formació (puntuació màxima 40 punts).

- Formació reglada (puntuació màxima 15 punts):

S'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials de nivell igual o superior a les exigides en la convocatòria i relacionades directament amb les funcions del lloc de treball que és objecte de l'oferta, independentment del que s'exigeix per participar en el procés selectiu.

No s'han de valorar el títols acadèmics que han servit per obtenir la titulació acadèmica superior que ja s'ha valorat o que s'han presentat com a requisit.

La formació reglada s'ha de valorar de la forma següent:

 • Tècnic de grau mitjà corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau, o títol equivalent: 4 punts per títol.
 • Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o títol equivalent: 5 punts per títol.
 • Diplomatura universitària o equivalent: 7 punts per títol.
 • Títol de grau, llicenciatura universitària o equivalent: 8 punts per títol.
 • Máster oficial: 5 punts per títol.
 • Doctorat: 6 punts per títol.
 • Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari i curos d'actualització universitària): 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un màxim de 4 punts.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o primer cicle necessaris per obtenir-lo, excepte si les titulacions corresponen a branques diferents i en el supòsit del títol de doctorat, màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí es pot valorar el grau, la llicenciatura o l'equivalent.

La formació complementària de màster o postgrau universitari en matèria de gestió de serveis socials, que és un requisit del lloc de treball, no es podrà valorar com a mèrit.

- Formació no reglada (puntuació màxima 25 punts):

Només es valoren les accions formatives (cursos de formació i de perfeccionament, jornades, seminaris i congressos) relacionades directament amb les funcions del lloc de treball.

 

Els cursos de l'àrea jurídica administrativa, de qualitat, d'igualtat de gènere, d'aplicacions informàtiques a nivell d'usuari (tractament de textos, full de càlcul, bases de dades, correu electrònic i intranet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals es valoren en tot cas.

En els casos de cursos d'aplicacions informàtiques només es valora el nivell més alt o certificat amb major número de crèdits o d'hores de cada una de les aplicacions.

Es valoren els certificats i diplomes d'accions formatives impartides o promogudes per l'Administració pública, per les universitats, les escoles universitàries, col·legi professionals o altres centres de formació oficial; les impartides en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració, independentment de qui sigui el promotor; els cursos promoguts per una administració pública o que estiguin homologats per l'EBAP o per una altra escola d'administració publica; els de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), la conselleria competent en matèria de treball i per altres organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

En tot cas, s'han de valorar d'una sola vegada les accions formatives relatives a un mateix contingut, per a la qual cosa s'han de tenir en compte els programes.

La ponderació és la següent:

 • Formació relacionada amb el lloc de treball  (puntuació màxima 20 punts). S'atorgaran 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un màxim de 20 punts.
 • Cursos de l'àrea jurídica administrativa, d'igualtat, qualitat, informàtica a nivell d'usuari i de prevenció de rics laborals (puntuació màxima 5 punts). S'atorgaran 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un màxim de 5 punts.

Els cursos amb el mateix contingut, només es valoraran una vegada i puntuarà aquell que tingui més crèdits o més hores.

3) Docència (puntuació màxima 3 punts).

Es valorarà la docència impartida de cursos acadèmics sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions del lloc de treball (puntuació màxima 3 punts):

 • Per cada crèdit LRU o per cada 10 hores de docència: 0,10 punts.
 • Per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores de docència: 0,25 punts.

La docència d'una mateixa matèria o contingut només es valorarà una vegada.

4) Publicacions ( puntuació màxima 1 punt).

Es valoraran les publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions del lloc de treball.

 • Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02 punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.
 • Per autoria de llibres o recopilacions normatives comentades o edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,02 punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.

5) Idiomes (puntuació màxima 1 punt).

Per estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements d'idiomes. Es valoraran els coneixements d'anglès, alemany o francès:

 • Certificat B1: 0,5 punts.
 • Certificat B2 o superior: 1 punt.

Els idiomes s'han de puntuar en aquest apartat i segons les certificacions de coneixements d'idiomes reconegudes internacionalment d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER).

En cas de tenir més d'un certificat es valora únicament el del nivell màxim acreditat.

Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els criteris indicats.

 

6) Coneixements de català (puntuació màxima 5 punts):

Per estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana:

 • Certificat C1: 3 punts.
 • Certificat C2: 4 punts.
 • Certificat LA: 1 punt addicional.

No es valorarà el nivell de català que s'exigeix a aquesta convocatòria.

En cas de tenir més d'un certificat es valora únicament el del nivell màxim acreditat. excepte en cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, que serà acumulatiu.

7) Entrevista personal (puntuació màxima 10 punts):

Es valoraran els aspectes següents:

 • Iniciativa
 • Disponibilitat
 • Capacitat de treball i de gestió d'equips
 • Motivació

La informació del procés es publicarà a la pàgina web de la Fundació, a l'apartat d'ofertes d'ocupació de caràcter temporal.