Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 626490
Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació, el lloc cap de la policia local de l'ajuntament de Andratx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Regidor Delegat de l'Àrea de Personal, mitjançant Decret núm. 2693/2022 de data 24 d'octubre, fent us de les competències establertes a l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, així com el Decret de Batlia número 1842/2022, de 6 de juliol, de delegació de competències en favor dels regidors de l'Ajuntament d'Andratx, ha disposat el següent:

PRIMER.- Aprovar les bases de la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació, per el lloc de treball Cap de Policia Local de l'Ajuntament d'Andratx.

 

«BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR, EN COMISSIÓ DE SERVEIS PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, EL LLOC CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE ANDRATX

Primera. Requisits de les persones aspirants.

1. Ser personal funcionari de carrera de qualsevol cos de la policia local, autonòmica o de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i conforme a l'equivalència establerta en l'apartat 4.b de l'article 46, del Decret autonòmic 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

2. Pertànyer com a personal funcionari de carrera a la mateixa escala (o a la categoria superior de l'escala immediatament inferior del cos del municipi) a cossos de la policia local del propi municipi, d'altres municipis o d'altres cossos o forces de seguretat.

3. Estar en servei actiu.

4. Estar en possessió de la titulació exigida per accedir a la categoria a la qual està adscrit el lloc de feina convocat o de titulació equivalent en virtut de l'establert a l'article 46.4.b del Decret autonòmic 40/2019, de 24 de maig.

5. Complir la resta de requisits del lloc convocat:

  • Grup: A2
  • Escala: Administració especial, subescala serveis especials, escala executiva del cos de policia local, categoria Cap de policia.
  • CD: 24
  • CE: 40.979,27

Segona. Durada de la comissió de serveis.

La comissió de serveis té caràcter temporal i finalitzarà en qualsevol del següents supòsits:

a) Quan el lloc de treball es proveeixi de forma definitiva.

b) Quan es reincorpori el titular amb reserva del lloc ocupat.

c) En el termini màxim d'un any. No obstant això, i en el cas de no haver tingut lloc la provisió definitiva en aquest termini i si no consta cap informe en contra de l'òrgan competent, es podrà prorrogar d'acord amb l'establert a l'article 46.3 del Decret autonòmic 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

d) Quan cessin les raons d'urgència i necessitat inajornable que la motivaren.

e) En cas de supressió o amortització del lloc de treball.

f) Per renúncia de la persona interessada.

Les persones que tenguin una comissió de serveis tendran reserva del lloc d'origen mentre duri la comissió, i percebran les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupin.

La meritació de triennis a efectes econòmics mentre duri la comissió de serveis es farà al grup de l'escala del lloc convocat.

Tercera. Presentació d'instàncies.

1. Les sol·licituds per participar en la convocatòria s'ha de presentar segon el model que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria i han d'anar dirigides al Sra. Batlessa de l'Ajuntament d'Andratx. S'han de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. El termini per presentar les sol·licituds és de set (7) dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

3. Per ser admesos i, si escau, prendre part en la convocatòria corresponent, bastarà que les persones aspirants manifestin en les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria i adjuntin a la sol·licitud:

  1.  Fotocòpia acarada del document nacional d'identitat.
  2.  Fotocòpia acarada dels documents que acreditin el compliment dels requisits de la base primera.
  3.  Currículum amb la relació dels seus mèrits professionals i acadèmics.

L'Administració podrà, en qualsevol moment, exigir o comprovar l'acreditació dels mèrits al·legats.

4. Tota la documentació que es presenti en una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

5. Les persones que han presentat una sol·licitud per participar a aquesta convocatòria donen consentiment perquè l'Administració tracti les seves dades personals a tots els efectes que se'n derivin.

Quarta. Procediment.

Després d'haver finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament d'Andratx publicarà una llista d'admesos i exclosos i es donarà un termini de set (7) dies hàbils per presentar reclamacions.

El Departament de Recursos Humans publicarà l'adjudicació de la comissió de serveis a l'intranet i a la pàgina web de l'Ajuntament (seu electrònica), sense perjudici que pugui declarar-se deserta si cap de les persones aspirants reuneix la idoneïtat adequada per a la seva ocupació.

Notificada la resolució a la persona interessada, si aquesta hi renuncia, es podrà proposar una nova persona candidata d'entre les persones aspirants.»

SEGON. Comunicar la present Resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes oportuns.

TERCER. Donar trasllat al Ple d'aquesta corporació en la propera sessió ordinària que celebri.

El que es fa públic al efectes oportuns.

 

(Signat electrònicament: 26 d'octubre de 2022

El regidor àrees Personal, Servei Atenció Ciutadania, Policia i Seguretat ciutadana Jaume Porsell Alemany)

Documents adjunts