Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 7/2022 de modificació de crèdits, en la modalitat de suplement de crèdits finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 9110 - Pàgina 43383

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit 20/2022, per transferència de crèdit. Exp. 6189-22

    Número d'edicte 9077 - Pàgina 43384

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Rectificació de l’apartat I) del primer punt d’acord de Ple de l’Ajuntament de dia 15 de setembre de 2022, relativa a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora d’horaris d’establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives; i de ratificar l’aprovació definitiva de la modificació d’aquesta ordenança (expedient 2022/006583)

    Número d'edicte 9078 - Pàgines 43385-43391

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 12/2022

    Número d'edicte 9080 - Pàgina 43392

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Rectificació errada a l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 11 de juliol de 2022, d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx

    Número d'edicte 9083 - Pàgina 43393

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 30-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número d'edicte 9109 - Pàgina 43394

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdits

    Número d'edicte 9100 - Pàgina 43395

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de retirada de vehicles i d’altres objectes pesants o voluminosos de la via pública i per la seva custòdia

    Número d'edicte 9066 - Pàgines 43396-43397

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanament líquid de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 9025 - Pàgina 43398