Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 611/2022 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per suposats perjudicis derivats de l’aplicació de disposicions normatives i mesures de contenció per reduir o evitar el contagi de la COVID-19

    Número de registre 9089 - Pàgina 43704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 612/2022 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per suposats perjudicis derivats de l’aplicació de disposicions normatives i mesures de contenció per reduir o evitar el contagi de la COVID-19

    Número de registre 9090 - Pàgina 43705

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 617/2022 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per suposats perjudicis derivats de l’aplicació de disposicions normatives i mesures de contenció per reduir o evitar el contagi de la COVID-19

    Número de registre 9091 - Pàgina 43706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 613/2022 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per suposats perjudicis derivats de l’aplicació de disposicions normatives i mesures de contenció per reduir o evitar el contagi de la COVID-19

    Número de registre 9092 - Pàgina 43707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R9 de data 10 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 9022 - Pàgines 43708-43710

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R10 de data 4 d’ octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 9073 - Pàgines 43711-43714

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de la ajuda, R6 de data 19 d’octubre de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) , per la qual es convoquen, per a l’ any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles

    Número de registre 9099 - Pàgines 43715-43720

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seu motor procedent del port de Cabrera

    Número de registre 9103 - Pàgina 43721

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 564/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu pel reconeixement de carrera professional

    Número de registre 9112 - Pàgina 43722

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 563/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu pel reconeixement de carrera professional

    Número de registre 9113 - Pàgina 43723

  • AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Bienni 2022-2023

    Número de registre 8970 - Pàgines 43724-43744

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00015975W

    Número de registre 8813 - Pàgina 43745

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al projecte executiu global en relació amb l'expedient de contractació de servei per a la creació d'un centre d'interpretació, la museïtzació dels elements BIC i la restauració de les estructures arquitectòniques fenícies i altres elements d'arquitectura militar del poblat de sa Caleta

    Número de registre 9065 - Pàgina 43746

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'informació pública del projecte de condicionament del solar al carrer des Comerç per a aparcament provisional urbà

    Número de registre 9082 - Pàgina 43747

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte convocatòria per les subvencions a entitats esportives del municipi d'Andratx temporada 2021-2022

    Número de registre 9047 - Pàgines 43748-43749

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar per la qual s'aprova inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per regular els drets d’examen

    Número de registre 9096 - Pàgina 43750

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs via santa basilisa

    Número de registre 8803 - Pàgina 43751

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Padró fiscal d’IAE del 1r. i 2n. trimestre de l’exercici 2022 i d’anys anteriors a 2022 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9046 - Pàgina 43752

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics 1.3 de Serveis prestats pel Patronat d'Escoles Infantils

    Número de registre 9069 - Pàgina 43753

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Notificació de baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

    Número de registre 9102 - Pàgina 43754

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial de la "Memòria valorada per la urbanització parcial del Camí Petit del terme municipal des Migjorn Gran"

    Número de registre 9015 - Pàgina 43755

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 5 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca amb l’objecte de la incorporació de nous elements i/o béns a protegir

    Número de registre 9034 - Pàgina 43756

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci núm 609/2022 expedició de nous títols funeraris

    Número de registre 8998 - Pàgina 43757

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1433 Aprovació de la modificació del projecte d'execució de corredors verds entre la platja de Palma i el pla de Sant Jordi (Fase I)

    Número de registre 9063 - Pàgina 43758

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria de Subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2022

    Número de registre 9062 - Pàgina 43759

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria Bases del XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022)

    Número de registre 9064 - Pàgina 43760

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la Modificació de l’Estudi de Detall d’ordenació de volums edificatoris i definició d’alienacions i rasants en la parcel·la situada al carrer des Novells, núm. 20, Barri de Can Frígoles, Santa Eulària des Riu

    Número de registre 8969 - Pàgina 43761

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 21 de octubre de 2022 per la qual es convoca la concessió d’ajuts als centres educatius d’ensenyament obligatori i postobligatori, tant públics com concertats, del terme municipal de Santanyí i a les associacions de pares i mares d’aquests centres, o bé adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023 de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (línia reutilització de llibres) o bé que comptin amb programes propis de reutilització de llibres de text, durant el curs escolar 2022-2023

    Número de registre 9000 - Pàgina 43762