Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 626249
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol; modificació en el BOIB núm. 152, de 4 de novembre), es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria de treballador/treballadora social dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Segons el punt 12.1 de les bases de la convocatòria, una vegada confeccionada la llista de persones seleccionades pel Tribunal el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per aprovar i publicar les llistes d'aspirants que han superat el procés selectiu en la que també constarà la llista complementària d'aspirants segons el que estableix  la base 12.2 de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria de treballador/treballadora social dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Publicar, únicament a efectes informatius, les llistes de persones –referides a cadascun dels torns- amb el total de la puntuació de la fase d'oposició i de la fase de concurs (annex 1).

2. Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria treballador/treballadora social dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocada per mitjà de la Resolució de 6 de juliol de 2021 (annex 2).

3. Publicar la llista complementària de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu pel cas de que alguna no compleixi els requisits per ser nomenada personal estatutari fix (annex 3).

4. Publicar la llista de places que s'ofereixen (annex 4), a l'efecte que les sol·licitin per ordre de preferència, tant les persones que han superat el concurs-oposició (que figuren a l'annex 2), com les persones de la llista complementària (que figuren a l'annex 3). Les places destinades a persones amb un grau de discapacitat que no es cobreixin, s'incrementaran a les del torn corresponent.

5. Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el web www.ibsalut.es, perquè les persones que han superat el procés selectiu (annex 2) i les que figurin en cada llista complementària (annex 3) assenyalats amb asterisc (*), aportin la documentació següent:

  • Original o copia autèntica del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B2 de coneixements de català. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin.
  • Original o copia autèntica del títol acadèmic exigit per a aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de les taxes corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurso oposició, sempre que ho indiquin.
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
  • Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat —per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat —per sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  • Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
  • Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista s'ha d'emplenar i registrar telemàticament des del web www.ibsalut.es (web del candidat). Així mateix, hi haurà a la seu del Polígon de Son Castelló la Unitat de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció per donar suport tant presencialment com a telefònicament, per facilitar als candidats l'eina informàtica per emplenar i registrar la tria de les places ofertes.

6. Recordar que, de conformitat amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, i segons establert per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut de 26 de maig de 2016, és requisit per accedir a les professions que impliquin contacte habitual amb menors no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual. Per això cal acreditar aquesta circumstància aportant un certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals (certificat de delictes de naturalesa sexual).

7. Establir que s'ha de presentar tota la documentació en el Registre General dels Serveis Centrals o de qualsevol altra gerència del Servei de Salut o per qualsevol de les vies que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es presenta en una oficina de Correos, ha d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari corresponent la segelli i la dati abans d'enviar-la per correu certificat.

8. Recordar que, llevat dels casos de força major constatats degudament, si no es presenta tota la documentació exigida en el termini establert o si en examinar-la es dedueix que la persona interessada no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada personal estatutari, per la qual cosa s'anul·laran les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

9. Publicar aquesta resolució en el portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signatura electrònica: 25 d'octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX 1

PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****4974V

Escarpa Falcon , Javier

44,14800

28,02675

72,17475

****8488Z

Sastre Juan , Margalida

49,26100

15,12594

64,38694

****5678H

Cardell Cerda , Maria del Pilar

45,85200

13,42417

59,27617

****8843R

Ballester Melia , Maria

38,01100

15,00568

53,01668

****9748P

Cerda Jorge , Maria Dolores

41,59100

9,17155

50,76255

 

 

 

 

 

TORN LLIURE

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****1647F

Sanchez Grao , Manuela

47,55700

26,01500

73,57200

****5936S

Martin Sanchez , Ana Belen

45,17000

26,07896

71,24896

****4927D

Ruano Dil , Maria del Mar

46,70500

24,43282

71,13782

****4512T

Salaberry Navarro , Irune

48,23900

22,88638

71,12538

****9636E

Jacquot Fernandez , Yolanda

50,62500

18,95154

69,57654

****8684Q

Rodriguez Gomez , Maria de la Concepcion

43,12500

23,97150

67,09650

****9398G

Mayol Quetglas , Cristina

41,08000

25,24170

66,32170

****5646T

Blesa Vidal , Isidro

46,70500

19,42568

66,13068

****5103H

Gabaldon Balsalobre , Maria Dolores

48,06800

17,35274

65,42074

****1496D

Ayala Rodrigo , Maria Purificacion

45,00000

19,26836

64,26836

****5936Z

Solano Mairata , Carolina

49,26100

14,26014

63,52114

****1620M

Vives Ramis , Margarida

40,56800

22,89403

63,46203

****6363K

Escribano Dengra , Marcelino

48,58000

14,80064

63,38064

****9783Z

Cunill Torrandell , Inmaculada

36,98900

25,72850

62,71750

****9967C

Cañellas Garau , Miguel

39,03400

23,26743

62,30143

****6924D

Muntaner Garcia , Gabriel

38,35200

23,66624

62,01824

****6879J

Janer Dorce , Maria Eugenia

42,78400

18,69298

61,47698

****8575V

Domenech Gorriz , Maria del Pilar

40,73900

20,72267

61,46167

****0981J

Fernandez Arroyo , Raquel

42,95500

18,21312

61,16812

****6437S

Morla Garcias , Francisca Isabel

39,03400

21,52403

60,55803

****6857Y

Alarcon Martinez , Ana Maria

42,27300

17,64635

59,91935

****1834H

Vargas Garrido , Maria Jose

46,70500

13,01931

59,72431

****8430N

Martinez Benito , Maria Teresa

31,02300

28,45270

59,47570

****2533Y

Saez Campos , Francisco

39,88600

19,43984

59,32584

****4046W

Lizcano Tejero , Ana Maria

40,39800

18,08281

58,48081

****0388Z

Romero Escobar , Antonio Jesus

43,46600

14,74455

58,21055

****8137H

Alberti Cerda , Barbara

31,70500

25,51000

57,21500

****3662Y

Llabres Gelabert , Magdalena Rosa

43,80700

13,31039

57,11739

****5200J

Gonzalez Fava , Reyes

45,34100

11,68240

57,02340

****9094S

Lopez Vergara , Maria Isabel

46,19300

10,77904

56,97204

****7556P

Arribas Franco , Yolanda

39,03400

17,88049

56,91449

****8765L

Zambrano Jimenez , Maria del Rosario

41,76100

15,11084

56,87184

****6514N

Cifuentes Toledo , Elisa

50,45500

6,27328

56,72828

****9332M

Catala Galmes , Maria Antonia

39,88600

16,45931

56,34531

****6818Y

Torrents Juanola , Eva

38,52300

17,35259

55,87559

****0710J

Rodriguez Gil , Monica

42,44300

13,37029

55,81329

****5367N

Ramos Perez , Maria Isabel

39,71600

15,83783

55,55383

****2758Y

Merino Garcia , Marina

41,42000

13,26369

54,68369

****4295J

Berlanga Rubio , Carlos

47,38600

7,11201

54,49801

****9371E

Rodriguez Perez , Ernestina

39,20500

14,99217

54,19717

****7417D

Mauri Llano , Carmen

41,08000

12,88931

53,96931

****8747L

Adrover Campins , Xesca

31,70500

21,84195

53,54695

****1872W

Cañellas Cañellas , Petra

42,95500

10,28529

53,24029

****0445P

Blay Catala , Maria Teresa

39,37500

13,65319

53,02819

****5937S

Solano Mairata , Antonio

43,80700

9,19640

53,00340

****1577E

Socias Marti , Antonia

45,68200

7,27354

52,95554

****2138T

Cruz Jacobe , Sonia Natividad

39,20500

13,18255

52,38755

****0796H

Ruiz Moreno , Beatriz

49,43200

2,77806

52,21006

****9185B

Cantos Chaparro , Alberto

41,25000

10,54542

51,79542

****1882A

Gual Ramon , Antonia

47,21600

4,48380

51,69980

****7382J

Perello Lopez , Gloria

37,84100

13,54688

51,38788

****8483F

Muller Flury , Michael Lorenzo

44,83000

6,17952

51,00952

****7193C

Martinez Garcia , Lucia

43,80700

6,95619

50,76319

****3516K

Sintes Pons , Ana Luisa

42,27300

7,99993

50,27293

****7013J

Cañellas Iniesta , Nerea

47,04500

3,04700

50,09200

****1218K

Orell Garrido , Rosa

36,47700

13,48611

49,96311

****2366R

Bauza Riera , Lucia

34,09100

15,72572

49,81672

****0792T

Jimenez Llobera , Patricia

44,65900

5,07286

49,73186

****6676V

Morey Gomila , Magdalena

34,77300

14,87549

49,64849

****9077P

Lazaro Mañes , Maria Elena

41,08000

8,22560

49,30560

****4191G

Montoliu Roda , Ana Isabel

37,67000

11,43806

49,10806

****5789M

Sole Ferrer , Nuria

42,27300

6,61456

48,88756

****8719R

Garcia Montero , Ana Isabel

46,02300

2,76118

48,78418

****5138G

Moreno Caimari , Bartomeu

37,33000

10,45011

47,78011

****5996S

Mut Sosa , Maria Eugenia

34,43200

13,31175

47,74375

****6198L

Rodriguez Altamirano , Maria Teresa

31,87500

15,62582

47,50082

****4898X

Ricart Demira , Sonia

37,67000

9,60348

47,27348

****8708Y

Reina Capllonch , Maria Cristina

42,10200

4,50174

46,60374

****6454Z

Garcia Guerrero , Ana Raquel

45,51100

1,00442

46,51542

****5491M

Capo Vallbona , Ivan Bartolome

33,75000

12,61780

46,36780

****8679T

Fiol Ruiz , Maria

40,39800

5,07071

45,46871

****9239G

March Sanchez , Monica

38,52300

6,69831

45,22131

****4570G

Palomo Aragunde , Maria Blanca

40,39800

4,71330

45,11130

****8890R

Garcia Gomez , Maria

38,18200

6,87684

45,05884

****2370Q

Arco Galindo , Raquel

41,59100

3,42094

45,01194

****4489B

Del Valle Alfaro , Alba

43,63600

1,36460

45,00060

****7826X

Perez Gomez , Esther

41,08000

3,77270

44,85270

****0180J

Cobas Prieto , Marina

40,05700

4,70566

44,76266

****8999F

Rodriguez Rodriguez , Lourdes

31,87500

12,78059

44,65559

****5228C

Vilches Rivero , Maria Jose

34,09100

10,11415

44,20515

****1919V

Servera Cifre , Maria Magdalena

30,68200

13,41836

44,10036

****4461C

Rullan Palenzuela , Maria de la Paz

39,37500

4,48491

43,85991

****9000J

Colom Parra , Maria Josefa

30,68200

12,95260

43,63460

****2523W

Moreno Kennedy , Natasha

42,95500

0,51500

43,47000

****9276E

Ventura Polo , Sheila

40,56800

2,57317

43,14117

****4404X

Juliani Martinez , Clara

39,20500

3,60487

42,80987

****0012F

Naranjo Hidalgo , Francisco

39,20500

3,41943

42,62443

****1967D

Casas Garcia , Irene

39,20500

3,38470

42,58970

****0520L

Bea Palmer , Juan Miguel

40,73900

1,53160

42,27060

****4490N

Del Valle Alfaro , Laura

39,88600

2,11680

42,00280

****3371F

Segui Escobar , Pedro

39,20500

2,79700

42,00200

****2662N

Serra Morro , Catalina

33,40900

8,35342

41,76242

****6819X

Ortega Minguillon , Ignacio Alejandro

39,03400

2,63560

41,66960

****1200D

Segretin Caraballo , Margarita Aida

40,73900

0,90656

41,64556

****9929H

Sancha Mingorance , Ana

40,22700

1,24500

41,47200

****4685Y

Forteza Serra , Micaela Ana

41,42000

0,00000

41,42000

****6355K

Roman Lopez , Encarnacion

31,19300

9,99238

41,18538

****8465W

Domingo Cavalle , Cassandra

39,03400

2,14620

41,18020

****6494S

Gari Hedreville , Lea

39,71600

1,37000

41,08600

****2474K

Gutierrez Arranz , Angela

37,50000

3,39217

40,89217

****7808C

Gonzalez Garcia , Arantxa

35,79500

5,00888

40,80388

****3560D

Suarez Garces , Rut

33,40900

7,32352

40,73252

****7965H

Alonso Tapia , Antonia

32,89800

7,70886

40,60686

****1381S

Feijoo Rodriguez , Angela

35,45500

4,99004

40,44504

****8939L

Marti Ribera , Cristina

38,69300

1,52000

40,21300

****2177D

Zaragoza Muntaner , Javier

38,86400

1,25400

40,11800

****2354S

Cladera Torrens , Ines

39,37500

0,62300

39,99800

****4763G

Coll Tomas , Francesca

37,50000

2,46200

39,96200

****6656X

Capllonch Martorell , Maria Rosa

36,30700

3,53431

39,84131

****9365H

Felices Donate , Liliana

36,13600

3,54674

39,68274

****8885H

Marse Fabregat , Amanda

38,69300

0,86650

39,55950

****4132W

Merino Maroto , Silvia

36,98900

1,93232

38,92132

****2380W

Fernandez Exposito , Ana Maria

36,64800

1,95539

38,60339

****6106P

Medina Marin , Ana Belen

33,92000

4,43498

38,35498

****5294C

Llinas Bisquerra , Francisca Alejandra

36,13600

2,10296

38,23896

****1405W

Pescador Lopez , Nathalia Maria

36,47700

1,65670

38,13370

****8874D

Morales Quintana , Ana Isabel

38,01100

0,00000

38,01100

****0507C

Palacios Martinez , Maria Jose

38,01100

0,00000

38,01100

****8285N

Lebron Carbonell , Irene

36,81800

1,16500

37,98300

****2306H

Monteagudo Palma , Natalia

31,70500

6,16675

37,87175

****6385A

Borges Rodrigues , Rosa Maria

36,13600

1,58680

37,72280

****1804S

Ortiz de Urbina Dominguez , Patricia

36,30700

1,34500

37,65200

****5976G

Mila Toyas , Alba

37,33000

0,18262

37,51262

****1530D

Forteza Riera , Clara Estela

36,98900

0,35240

37,34140

****0035P

Roman Delgado , Cristina

35,11400

2,14880

37,26280

****0377M

Aguila Raya , Catalina

32,55700

4,64750

37,20450

****3080D

Font Blanco , Maria

37,15900

0,00000

37,15900

****1711Y

Rodriguez Martinez , Alba

35,45500

1,60240

37,05740

****7367D

Mari Mari , Antonio Jose

36,98900

0,00000

36,98900

****9979R

Barrientos Almagro , Cristina

35,11400

1,82374

36,93774

****9420A

Navarro Gonzalez , Maria del Carmen

35,79500

1,05831

36,85331

****4229B

Timoner Rullan , Albert

35,79500

1,04420

36,83920

****3700G

Fiol Torrens , Marina Barbara

34,26100

2,46797

36,72897

****6733P

Fernandez Debon , Laura

36,47700

0,23400

36,71100

****6473N

Simancas Muñoz , Olga

34,77300

1,76280

36,53580

****8022A

Rodriguez Garcia , Silvia

36,47700

0,00000

36,47700

****6563D

Aguilar Ordenes , Francisca

33,23900

3,20993

36,44893

****0803A

Fajardo Ferra , Elvira

35,79500

0,63900

36,43400

****1356K

Martorell Almansa , Cristina

32,55700

3,85736

36,41436

****6626Y

Riado Rian , Maria Victoria

34,43200

1,76491

36,19691

****9024M

Exposito Ripoll , Marta

36,13600

0,00000

36,13600

****7332N

Hoyo Giron , Ana Alicia

33,06800

3,00969

36,07769

****4696V

Montes Campillo , Ana Maria

35,96600

0,00000

35,96600

****6562Z

Torres Cabanellas , Maria Magdalena

32,38600

3,54230

35,92830

****5734G

Morado Wunderlich , Laura

33,58000

2,32050

35,90050

****8718P

Martinez Lozano , Sandra

30,68200

5,16627

35,84827

****8626Q

Blasco Escandell , Marina

31,53400

4,31296

35,84696

****9066R

Serrano Soria , Marta Nerea

35,62500

0,00000

35,62500

****5956H

Romero Martinez , Rosa Maria

35,45500

0,00000

35,45500

****1403S

Ferrando Llobera , Margalida

35,45500

0,00000

35,45500

****7038W

Pascual Gras , Helena

33,06800

2,31557

35,38357

****4047A

Martorell Tejero , Bartomeu

32,89800

2,43600

35,33400

****9117J

Reynes Llabres , Maria del Carme

31,19300

4,13216

35,32516

****4983C

Gonzalez Gallardo , Alba

32,72700

2,45853

35,18553

****9781S

Binimelis Bosch , Pere

32,89800

2,05400

34,95200

****5985A

Espasa Serra , Alba

33,75000

1,16500

34,91500

****0891Z

Martinez Maldonado , Natalia

32,89800

1,99175

34,88975

****2601F

Bennasar Balaguer , Aida

34,60200

0,15500

34,75700

****6628Q

Millet Gimeno , Mireia

32,72700

1,98570

34,71270

****5692J

Ginard Garau , Maria Antonia

34,60200

0,00000

34,60200

****8868W

Riera Oliver , Gabriel Ezequiel

33,40900

1,17293

34,58193

****0866A

Lopez Palomares , Noelia

33,40900

1,16500

34,57400

****5836D

Bonet Sans , Antonio

34,43200

0,00000

34,43200

****2988T

Amer Reina , Veronica

33,06800

1,22450

34,29250

****7338T

Hidalgo Caldentey , Neus

34,26100

0,00000

34,26100

****6190Z

Rotger Vives , Aina Maria

34,26100

0,00000

34,26100

****3243F

Gabella Nicolau , Marta

34,09100

0,00000

34,09100

****0425A

Felguera Alfaro , Arantza

33,92000

0,16300

34,08300

****3782G

Merino Garrido , Antonio

33,92000

0,00000

33,92000

****0602D

Ramis Aleman , Auba

32,04500

1,83460

33,87960

****0207Z

Cubero Alias , Isabel Maria

32,21600

1,65370

33,86970

****0944Y

Gelabert Mures , Noemi

30,68200

3,13400

33,81600

****2970S

Lopez Mendez , Marian

32,89800

0,87696

33,77496

****0817H

Pons Pons , Maria Magdalena

33,75000

0,00000

33,75000

****4781B

Mila Abello , Francesc

33,58000

0,00000

33,58000

****6931Y

De la Torre Acosta , Agustina

33,58000

0,00000

33,58000

****7598T

Rossello Yuste , Carolina

30,85200

2,56789

33,41989

****3743A

Vicens Mas , Antonia

32,89800

0,00000

32,89800

****0445S

Molina Tebar , Alicia

32,89800

0,00000

32,89800

****8110S

Clar Gelabert , Barbara

30,85200

2,02461

32,87661

****0937L

Rossello Daureo , Auba

32,72700

0,07800

32,80500

****9444X

Guzman Verdera , Virginia

32,72700

0,00000

32,72700

****1691K

Mieres Mendez , Rosario Marina

31,02300

1,62810

32,65110

****6933B

Mas Ferra , Sonia

30,51100

2,05963

32,57063

****3859F

Blanco Cabañes , Ana

31,36400

1,16500

32,52900

****8865M

Canals Rullan , Bartomeu Francesc

32,38600

0,00000

32,38600

****7276A

Torreblanca Montoya , Carlos

31,70500

0,66260

32,36760

****9022R

Ballester Debon , Nadia

31,70500

0,63900

32,34400

****9144D

Lopez de Hoyos Centurion , Elena

32,21600

0,00000

32,21600

****1860C

Serra Llompart , Aina

32,21600

0,00000

32,21600

****0150M

Armengol Nadal , Francesca Maria

30,68200

1,16500

31,84700

****5074M

Vesga Armesto , Maria Cristina

30,00000

1,59800

31,59800

****7446Q

Gonzalez Medero , Mario Javier

31,02300

0,55277

31,57577

****1908D

Pujol Miralles , Maria Francisca

31,53400

0,00000

31,53400

****9937Q

Perezagua Duran , Andrea

31,36400

0,00000

31,36400

****6467T

Segui Cuffi , Maria Araceli

31,36400

0,00000

31,36400

****9625R

Vilches Lopez , Francisca Javiera

31,02300

0,17900

31,20200

****0937B

Canaves Bauça , Aina

31,02300

0,00000

31,02300

****6698V

Bonnin Simonet , Esther

31,02300

0,00000

31,02300

****9365P

Almagro Ortega , Lourdes

30,85200

0,00000

30,85200

****1631X

Pons Estel Riera , Alejandra

30,68200

0,00000

30,68200

****0785J

Puche Lumbreras , Lidia

30,68200

0,00000

30,68200

****4521D

Llambias Valiente , Catalina Juana

30,51100

0,00000

30,51100

****4330M

Paz Aguilar , Indira

30,51100

0,00000

30,51100

****2702Y

Cotrina Mosquera , Pool Martin

30,51100

0,00000

30,51100

****0438Z

Verdejo Aranda , Anabel

30,17000

0,17600

30,34600

****0760S

Bauza Mascaro , Catalina

30,34100

0,00000

30,34100

****6662V

Caldentey Riera , Esteve

30,17000

0,00000

30,17000

 

 

 

 

 

TORN LLIURE DISCAPACITATS

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****7239M

Arnau Jodar , Aurora Sonia

46,36400

8,22645

54,59045

****2288Z

Fiol Ferrer , Micaela

39,88600

1,20000

41,08600

****7947E

Sainz Subijana , Lia

30,34100

0,18500

30,52600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2

PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****4974V

Escarpa Falcon , Javier

44,14800

28,02675

72,17475

****8488Z

Sastre Juan , Margalida

49,26100

15,12594

64,38694

****5678H

Cardell Cerda , Maria del Pilar

45,85200

13,42417

59,27617

****8843R

Ballester Melia , Maria

38,01100

15,00568

53,01668

****9748P

Cerda Jorge , Maria Dolores

41,59100

9,17155

50,76255

 

 

 

 

 

TORN LLIURE

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****1647F

Sanchez Grao , Manuela

47,55700

26,01500

73,57200

****5936S

Martin Sanchez , Ana Belen

45,17000

26,07896

71,24896

****4927D

Ruano Dil , Maria del Mar

46,70500

24,43282

71,13782

****4512T

Salaberry Navarro , Irune

48,23900

22,88638

71,12538

****9636E

Jacquot Fernandez , Yolanda

50,62500

18,95154

69,57654

****8684Q

Rodriguez Gomez , Maria de la Concepcion

43,12500

23,97150

67,09650

****9398G

Mayol Quetglas , Cristina

41,08000

25,24170

66,32170

****5646T

Blesa Vidal , Isidro

46,70500

19,42568

66,13068

****5103H

Gabaldon Balsalobre , Maria Dolores

48,06800

17,35274

65,42074

****1496D

Ayala Rodrigo , Maria Purificacion

45,00000

19,26836

64,26836

****5936Z

Solano Mairata , Carolina

49,26100

14,26014

63,52114

****1620M

Vives Ramis , Margarida

40,56800

22,89403

63,46203

****6363K

Escribano Dengra , Marcelino

48,58000

14,80064

63,38064

****9783Z

Cunill Torrandell , Inmaculada

36,98900

25,72850

62,71750

****9967C

Cañellas Garau , Miguel

39,03400

23,26743

62,30143

****6924D

Muntaner Garcia , Gabriel

38,35200

23,66624

62,01824

****6879J

Janer Dorce , Maria Eugenia

42,78400

18,69298

61,47698

****8575V

Domenech Gorriz , Maria del Pilar

40,73900

20,72267

61,46167

****0981J

Fernandez Arroyo , Raquel

42,95500

18,21312

61,16812

****6437S

Morla Garcias , Francisca Isabel

39,03400

21,52403

60,55803

****6857Y

Alarcon Martinez , Ana Maria

42,27300

17,64635

59,91935

****1834H

Vargas Garrido , Maria Jose

46,70500

13,01931

59,72431

 

 

 

 

 

TORN LLIURE DISCAPACITATS

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****7239M

Arnau Jodar , Aurora Sonia

46,36400

8,22645

54,59045

****2288Z

Fiol Ferrer , Micaela

39,88600

1,20000

41,08600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3

TORN LLIURE

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****8430N

Martinez Benito , Maria Teresa *

31,02300

28,45270

59,47570

****2533Y

Saez Campos , Francisco *

39,88600

19,43984

59,32584

****4046W

Lizcano Tejero , Ana Maria *

40,39800

18,08281

58,48081

****0388Z

Romero Escobar , Antonio Jesus *

43,46600

14,74455

58,21055

****8137H

Alberti Cerda , Barbara *

31,70500

25,51000

57,21500

****3662Y

Llabres Gelabert , Magdalena Rosa *

43,80700

13,31039

57,11739

****5200J

Gonzalez Fava , Reyes *

45,34100

11,68240

57,02340

****9094S

Lopez Vergara , Maria Isabel *

46,19300

10,77904

56,97204

****7556P

Arribas Franco , Yolanda *

39,03400

17,88049

56,91449

****8765L

Zambrano Jimenez , Maria del Rosario

41,76100

15,11084

56,87184

****6514N

Cifuentes Toledo , Elisa

50,45500

6,27328

56,72828

****9332M

Catala Galmes , Maria Antonia

39,88600

16,45931

56,34531

****6818Y

Torrents Juanola , Eva

38,52300

17,35259

55,87559

****0710J

Rodriguez Gil , Monica

42,44300

13,37029

55,81329

****5367N

Ramos Perez , Maria Isabel

39,71600

15,83783

55,55383

****2758Y

Merino Garcia , Marina

41,42000

13,26369

54,68369

****4295J

Berlanga Rubio , Carlos

47,38600

7,11201

54,49801

****9371E

Rodriguez Perez , Ernestina

39,20500

14,99217

54,19717

****7417D

Mauri Llano , Carmen

41,08000

12,88931

53,96931

****8747L

Adrover Campins , Xesca

31,70500

21,84195

53,54695

****1872W

Cañellas Cañellas , Petra

42,95500

10,28529

53,24029

****0445P

Blay Catala , Maria Teresa

39,37500

13,65319

53,02819

****5937S

Solano Mairata , Antonio

43,80700

9,19640

53,00340

****1577E

Socias Marti , Antonia

45,68200

7,27354

52,95554

****2138T

Cruz Jacobe , Sonia Natividad

39,20500

13,18255

52,38755

****0796H

Ruiz Moreno , Beatriz

49,43200

2,77806

52,21006

****9185B

Cantos Chaparro , Alberto

41,25000

10,54542

51,79542

****1882A

Gual Ramon , Antonia

47,21600

4,48380

51,69980

****7382J

Perello Lopez , Gloria

37,84100

13,54688

51,38788

****8483F

Muller Flury , Michael Lorenzo

44,83000

6,17952

51,00952

****7193C

Martinez Garcia , Lucia

43,80700

6,95619

50,76319

****3516K

Sintes Pons , Ana Luisa

42,27300

7,99993

50,27293

****7013J

Cañellas Iniesta , Nerea

47,04500

3,04700

50,09200

****1218K

Orell Garrido , Rosa

36,47700

13,48611

49,96311

****2366R

Bauza Riera , Lucia

34,09100

15,72572

49,81672

****0792T

Jimenez Llobera , Patricia

44,65900

5,07286

49,73186

****6676V

Morey Gomila , Magdalena

34,77300

14,87549

49,64849

****9077P

Lazaro Mañes , Maria Elena

41,08000

8,22560

49,30560

****4191G

Montoliu Roda , Ana Isabel

37,67000

11,43806

49,10806

****5789M

Sole Ferrer , Nuria

42,27300

6,61456

48,88756

****8719R

Garcia Montero , Ana Isabel

46,02300

2,76118

48,78418

****5138G

Moreno Caimari , Bartomeu

37,33000

10,45011

47,78011

****5996S

Mut Sosa , Maria Eugenia

34,43200

13,31175

47,74375

****6198L

Rodriguez Altamirano , Maria Teresa

31,87500

15,62582

47,50082

****4898X

Ricart Demira , Sonia

37,67000

9,60348

47,27348

****8708Y

Reina Capllonch , Maria Cristina

42,10200

4,50174

46,60374

****6454Z

Garcia Guerrero , Ana Raquel

45,51100

1,00442

46,51542

****5491M

Capo Vallbona , Ivan Bartolome

33,75000

12,61780

46,36780

****8679T

Fiol Ruiz , Maria

40,39800

5,07071

45,46871

****9239G

March Sanchez , Monica

38,52300

6,69831

45,22131

****4570G

Palomo Aragunde , Maria Blanca

40,39800

4,71330

45,11130

****8890R

Garcia Gomez , Maria

38,18200

6,87684

45,05884

****2370Q

Arco Galindo , Raquel

41,59100

3,42094

45,01194

****4489B

Del Valle Alfaro , Alba

43,63600

1,36460

45,00060

****7826X

Perez Gomez , Esther

41,08000

3,77270

44,85270

****0180J

Cobas Prieto , Marina

40,05700

4,70566

44,76266

****8999F

Rodriguez Rodriguez , Lourdes

31,87500

12,78059

44,65559

****5228C

Vilches Rivero , Maria Jose

34,09100

10,11415

44,20515

****1919V

Servera Cifre , Maria Magdalena

30,68200

13,41836

44,10036

****4461C

Rullan Palenzuela , Maria de la Paz

39,37500

4,48491

43,85991

****9000J

Colom Parra , Maria Josefa

30,68200

12,95260

43,63460

****2523W

Moreno Kennedy , Natasha

42,95500

0,51500

43,47000

****9276E

Ventura Polo , Sheila

40,56800

2,57317

43,14117

****4404X

Juliani Martinez , Clara

39,20500

3,60487

42,80987

****0012F

Naranjo Hidalgo , Francisco

39,20500

3,41943

42,62443

****1967D

Casas Garcia , Irene

39,20500

3,38470

42,58970

****0520L

Bea Palmer , Juan Miguel

40,73900

1,53160

42,27060

****4490N

Del Valle Alfaro , Laura

39,88600

2,11680

42,00280

****3371F

Segui Escobar , Pedro

39,20500

2,79700

42,00200

****2662N

Serra Morro , Catalina

33,40900

8,35342

41,76242

****6819X

Ortega Minguillon , Ignacio Alejandro

39,03400

2,63560

41,66960

****1200D

Segretin Caraballo , Margarita Aida

40,73900

0,90656

41,64556

****9929H

Sancha Mingorance , Ana

40,22700

1,24500

41,47200

****4685Y

Forteza Serra , Micaela Ana

41,42000

0,00000

41,42000

****6355K

Roman Lopez , Encarnacion

31,19300

9,99238

41,18538

****8465W

Domingo Cavalle , Cassandra

39,03400

2,14620

41,18020

****6494S

Gari Hedreville , Lea

39,71600

1,37000

41,08600

****2474K

Gutierrez Arranz , Angela

37,50000

3,39217

40,89217

****7808C

Gonzalez Garcia , Arantxa

35,79500

5,00888

40,80388

****3560D

Suarez Garces , Rut

33,40900

7,32352

40,73252

****7965H

Alonso Tapia , Antonia

32,89800

7,70886

40,60686

****1381S

Feijoo Rodriguez , Angela

35,45500

4,99004

40,44504

****8939L

Marti Ribera , Cristina

38,69300

1,52000

40,21300

****2177D

Zaragoza Muntaner , Javier

38,86400

1,25400

40,11800

****2354S

Cladera Torrens , Ines

39,37500

0,62300

39,99800

****4763G

Coll Tomas , Francesca

37,50000

2,46200

39,96200

****6656X

Capllonch Martorell , Maria Rosa

36,30700

3,53431

39,84131

****9365H

Felices Donate , Liliana

36,13600

3,54674

39,68274

****8885H

Marse Fabregat , Amanda

38,69300

0,86650

39,55950

****4132W

Merino Maroto , Silvia

36,98900

1,93232

38,92132

****2380W

Fernandez Exposito , Ana Maria

36,64800

1,95539

38,60339

****6106P

Medina Marin , Ana Belen

33,92000

4,43498

38,35498

****5294C

Llinas Bisquerra , Francisca Alejandra

36,13600

2,10296

38,23896

****1405W

Pescador Lopez , Nathalia Maria

36,47700

1,65670

38,13370

****8874D

Morales Quintana , Ana Isabel

38,01100

0,00000

38,01100

****0507C

Palacios Martinez , Maria Jose

38,01100

0,00000

38,01100

****8285N

Lebron Carbonell , Irene

36,81800

1,16500

37,98300

****2306H

Monteagudo Palma , Natalia

31,70500

6,16675

37,87175

****6385A

Borges Rodrigues , Rosa Maria

36,13600

1,58680

37,72280

****1804S

Ortiz de Urbina Dominguez , Patricia

36,30700

1,34500

37,65200

****5976G

Mila Toyas , Alba

37,33000

0,18262

37,51262

****1530D

Forteza Riera , Clara Estela

36,98900

0,35240

37,34140

****0035P

Roman Delgado , Cristina

35,11400

2,14880

37,26280

****0377M

Aguila Raya , Catalina

32,55700

4,64750

37,20450

****3080D

Font Blanco , Maria

37,15900

0,00000

37,15900

****1711Y

Rodriguez Martinez , Alba

35,45500

1,60240

37,05740

****7367D

Mari Mari , Antonio Jose

36,98900

0,00000

36,98900

****9979R

Barrientos Almagro , Cristina

35,11400

1,82374

36,93774

****9420A

Navarro Gonzalez , Maria del Carmen

35,79500

1,05831

36,85331

****4229B

Timoner Rullan , Albert

35,79500

1,04420

36,83920

****3700G

Fiol Torrens , Marina Barbara

34,26100

2,46797

36,72897

****6733P

Fernandez Debon , Laura

36,47700

0,23400

36,71100

****6473N

Simancas Muñoz , Olga

34,77300

1,76280

36,53580

****8022A

Rodriguez Garcia , Silvia

36,47700

0,00000

36,47700

****6563D

Aguilar Ordenes , Francisca

33,23900

3,20993

36,44893

****0803A

Fajardo Ferra , Elvira

35,79500

0,63900

36,43400

****1356K

Martorell Almansa , Cristina

32,55700

3,85736

36,41436

****6626Y

Riado Rian , Maria Victoria

34,43200

1,76491

36,19691

****9024M

Exposito Ripoll , Marta

36,13600

0,00000

36,13600

****7332N

Hoyo Giron , Ana Alicia

33,06800

3,00969

36,07769

****4696V

Montes Campillo , Ana Maria

35,96600

0,00000

35,96600

****6562Z

Torres Cabanellas , Maria Magdalena

32,38600

3,54230

35,92830

****5734G

Morado Wunderlich , Laura

33,58000

2,32050

35,90050

****8718P

Martinez Lozano , Sandra

30,68200

5,16627

35,84827

****8626Q

Blasco Escandell , Marina

31,53400

4,31296

35,84696

****9066R

Serrano Soria , Marta Nerea

35,62500

0,00000

35,62500

****5956H

Romero Martinez , Rosa Maria

35,45500

0,00000

35,45500

****1403S

Ferrando Llobera , Margalida

35,45500

0,00000

35,45500

****7038W

Pascual Gras , Helena

33,06800

2,31557

35,38357

****4047A

Martorell Tejero , Bartomeu

32,89800

2,43600

35,33400

****9117J

Reynes Llabres , Maria del Carme

31,19300

4,13216

35,32516

****4983C

Gonzalez Gallardo , Alba

32,72700

2,45853

35,18553

****9781S

Binimelis Bosch , Pere

32,89800

2,05400

34,95200

****5985A

Espasa Serra , Alba

33,75000

1,16500

34,91500

****0891Z

Martinez Maldonado , Natalia

32,89800

1,99175

34,88975

****2601F

Bennasar Balaguer , Aida

34,60200

0,15500

34,75700

****6628Q

Millet Gimeno , Mireia

32,72700

1,98570

34,71270

****5692J

Ginard Garau , Maria Antonia

34,60200

0,00000

34,60200

****8868W

Riera Oliver , Gabriel Ezequiel

33,40900

1,17293

34,58193

****0866A

Lopez Palomares , Noelia

33,40900

1,16500

34,57400

****5836D

Bonet Sans , Antonio

34,43200

0,00000

34,43200

****2988T

Amer Reina , Veronica

33,06800

1,22450

34,29250

****7338T

Hidalgo Caldentey , Neus

34,26100

0,00000

34,26100

****6190Z

Rotger Vives , Aina Maria

34,26100

0,00000

34,26100

****3243F

Gabella Nicolau , Marta

34,09100

0,00000

34,09100

****0425A

Felguera Alfaro , Arantza

33,92000

0,16300

34,08300

****3782G

Merino Garrido , Antonio

33,92000

0,00000

33,92000

****0602D

Ramis Aleman , Auba

32,04500

1,83460

33,87960

****0207Z

Cubero Alias , Isabel Maria

32,21600

1,65370

33,86970

****0944Y

Gelabert Mures , Noemi

30,68200

3,13400

33,81600

****2970S

Lopez Mendez , Marian

32,89800

0,87696

33,77496

****0817H

Pons Pons , Maria Magdalena

33,75000

0,00000

33,75000

****4781B

Mila Abello , Francesc

33,58000

0,00000

33,58000

****6931Y

De la Torre Acosta , Agustina

33,58000

0,00000

33,58000

****7598T

Rossello Yuste , Carolina

30,85200

2,56789

33,41989

****3743A

Vicens Mas , Antonia

32,89800

0,00000

32,89800

****0445S

Molina Tebar , Alicia

32,89800

0,00000

32,89800

****8110S

Clar Gelabert , Barbara

30,85200

2,02461

32,87661

****0937L

Rossello Daureo , Auba

32,72700

0,07800

32,80500

****9444X

Guzman Verdera , Virginia

32,72700

0,00000

32,72700

****1691K

Mieres Mendez , Rosario Marina

31,02300

1,62810

32,65110

****6933B

Mas Ferra , Sonia

30,51100

2,05963

32,57063

****3859F

Blanco Cabañes , Ana

31,36400

1,16500

32,52900

****8865M

Canals Rullan , Bartomeu Francesc

32,38600

0,00000

32,38600

****7276A

Torreblanca Montoya , Carlos

31,70500

0,66260

32,36760

****9022R

Ballester Debon , Nadia

31,70500

0,63900

32,34400

****9144D

Lopez de Hoyos Centurion , Elena

32,21600

0,00000

32,21600

****1860C

Serra Llompart , Aina

32,21600

0,00000

32,21600

****0150M

Armengol Nadal , Francesca Maria

30,68200

1,16500

31,84700

****5074M

Vesga Armesto , Maria Cristina

30,00000

1,59800

31,59800

****7446Q

Gonzalez Medero , Mario Javier

31,02300

0,55277

31,57577

****1908D

Pujol Miralles , Maria Francisca

31,53400

0,00000

31,53400

****9937Q

Perezagua Duran , Andrea

31,36400

0,00000

31,36400

****6467T

Segui Cuffi , Maria Araceli

31,36400

0,00000

31,36400

****9625R

Vilches Lopez , Francisca Javiera

31,02300

0,17900

31,20200

****0937B

Canaves Bauça , Aina

31,02300

0,00000

31,02300

****6698V

Bonnin Simonet , Esther

31,02300

0,00000

31,02300

****9365P

Almagro Ortega , Lourdes

30,85200

0,00000

30,85200

****1631X

Pons Estel Riera , Alejandra

30,68200

0,00000

30,68200

****0785J

Puche Lumbreras , Lidia

30,68200

0,00000

30,68200

****4521D

Llambias Valiente , Catalina Juana

30,51100

0,00000

30,51100

****4330M

Paz Aguilar , Indira

30,51100

0,00000

30,51100

****2702Y

Cotrina Mosquera , Pool Martin

30,51100

0,00000

30,51100

****0438Z

Verdejo Aranda , Anabel

30,17000

0,17600

30,34600

****0760S

Bauza Mascaro , Catalina

30,34100

0,00000

30,34100

****6662V

Caldentey Riera , Esteve

30,17000

0,00000

30,17000

 

 

 

 

 

TORN LLIURE DISCAPACITATS

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

****7947E

Sainz Subijana , Lia *

30,34100

0,18500

30,52600

 

ANNEX 4

Descripció

Núm. Places

Illa

Atenció Primària de Mallorca

7

Mallorca

Hospital Son Espases

9

Mallorca

Hospital Son Llàtzer

2

Mallorca

Hospital Manacor

1

Mallorca

Hospital Comarcal de Inca

2

Mallorca

Serveis Centrals

2

Mallorca

Atenció Primària de Menorca

2

Menorca

Atenció Primària d'Eivissa

2

Eivissa

Hospital Can Misses

1

Eivissa

Hospital Formentera

1

Formentera