Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 9032 - Pàgines 43485-43487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 9054 - Pàgines 43488-43489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 9055 - Pàgines 43490-43503

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 9057 - Pàgines 43504-43505

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable sense emmagatzematge (Programa 4, únicament component 7), i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents (Programa 5, component 8), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9058 - Pàgines 43506-43519

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 9106 - Pàgines 43520-43532

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es classifica el nou lloc de col·laboració de secretaria delegada de classe tercera i es reclassifica el lloc de treball de secretaria delegada de classe primera [18338] a classe tercera, llocs del Consell Insular de Mallorca reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

    Número d'edicte 9072 - Pàgines 43533-43535

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 9067 - Pàgina 43536

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu autonòmic de Establecimientos Sanitarios Hospitalizacion Consulta y Asistencia de Baleares i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (07000345011982)

    Número d'edicte 9026 - Pàgines 43537-43574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de constitució de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu sectorial de Vehicles de lloguer sense conductor i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001835011996)

    Número d'edicte 9027 - Pàgines 43575-43577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Salvament Aquàtic de les Illes Balears S.L. (codi de conveni 07100542012018)

    Número d'edicte 9028 - Pàgines 43578-43579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Institut Superior Emergències SLU (codi de conveni 07100612012019)

    Número d'edicte 9029 - Pàgines 43580-43581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de constitució de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu sectorial del Transport regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000845011982)

    Número d'edicte 9030 - Pàgines 43582-43584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación de Centros de Educación Infantil de Ibiza y Formentera (número de dipòsit 07100055)

    Número d'edicte 9031 - Pàgines 43585-43586

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia

    Número d'edicte 9035 - Pàgines 43587-43591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca i innovació en salut

    Número d'edicte 9093 - Pàgina 43592

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre pel qual es modifica el Programa d’Acreditació d’Hospitals Generals, inclòs en l’annex del Decret 46/2012, d’1 de juny

    Número d'edicte 9094 - Pàgina 43593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 de juliol de 2022, per la qual es convoquen ajudes de minimis per al finançament de capital circulant en els sectors agrari i pesquer, corresponents a l’exercici 2022

    Número d'edicte 9098 - Pàgina 43594

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Resolució del director gerent per la qual s’acorda la rectificació de les places del procés d’estabilització de l’Institut Balear de la Natura

    Número d'edicte 9081 - Pàgina 43595

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Delegació de competències del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en la Presidència de la Corporació, en el contracte de subministrament de gasoil “A” i gasoil “C”, a domicili per a diferents edificis del Consell Insular d’Eivissa. (Exp. núm. 2022/00011538T)

    Número d'edicte 9074 - Pàgina 43596

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera

    Número d'edicte 9068 - Pàgines 43597-43598

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 21 d’octubre de 2022 de la presidència de l'IMAS per a l’aprovació de convocatòria pública d'ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2022, i activitats i /o accions formatives destinades a donar suport a entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social

    Número d'edicte 9060 - Pàgines 43599-43643

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 17 d’octubre de 2022, relativa a la concessió de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al període setembre a novembre de 2022 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 9061 - Pàgines 43644-43646

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives del municipi d'Andratx temporada 2021-2022

    Número d'edicte 9048 - Pàgines 43647-43654

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar pel qual s'aprova l'establiment del preu públic per la prestació del servei d’escola infantil municipal

    Número d'edicte 9097 - Pàgina 43655

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del projecte modificat per a l'acabament de les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació número 44

    Número d'edicte 9070 - Pàgines 43656-43658

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de batlessa accidental

    Número d'edicte 9059 - Pàgina 43659

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució de la concessió de subvencions destinades a la rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat, habitabilitat i eficiència energètica. Campanya “Millorant ca teva, milloram Maó-2022”

    Número d'edicte 9095 - Pàgines 43660-43664

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Decret de Batlia núm. 278, de 24 d'octubre de 2022, pel qual es delega en favor de regidor de la Corporació Local l’exercici de la competència corresponent a l’autorització de l’acte de celebració de matrimoni civil

    Número d'edicte 9050 - Pàgina 43665

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. PMH-RIBA: modificació de la relació de llocs de treball del personal laboral del Patronat, per tal de donar compliment a la sentència núm.192/22

    Número d'edicte 9051 - Pàgines 43666-43667

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-808, relativa a la modificació del lloc de feina de l’Àrea de Secretaria de la Junta de Govern, F31830045, Tècnic/a en aplicacions informàtiques

    Número d'edicte 9052 - Pàgines 43668-43669

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Ratificació de la proposta de modificació, relativa a l’adaptació del complement específic de determinats llocs de feina del Cos de Bombers/es

    Número d'edicte 9053 - Pàgines 43670-43677

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Composició de la taula d'EMAYA

    Número d'edicte 8884 - Pàgina 43678

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Delegació de competència del Ple a favor de la Junta de Govern per a exercir com a òrgan de contractació

    Número d'edicte 9079 - Pàgina 43679

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Pla de mesures antifrau de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 9036 - Pàgines 43680-43697

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Correcció d'errors oferta d'ocupació pública

    Número d'edicte 9107 - Pàgina 43698

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria que ha de regir les ajudes per a centres educatius i associacions de pares i mares que apliquin programes de reutilització de llibres de text per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 8999 - Pàgines 43699-43702

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació de la qualificació actual de zones ACIRE de Cala Llombards i Cala s’Almonia

    Número d'edicte 9076 - Pàgina 43703