Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 626550
Nomenament d’òrgan directiu per ocupar el lloc de directora general de Participació Ciutadana, adscrit a l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma per decret número JGL_20221019_01_14 de data 19 d'octubre de 2022,  ha acordat  el següent:

PRIMER.-   Nomenar  com a òrgan directiu  a la Sra. IRENE SANCHEZ CAMPINS per ocupar el lloc de directora general de Participació Ciutadana, adscrit a l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior.

SEGON.- Eximir el lloc de treball relacionat a l'apartat 1, del requisit de ser nomenat entre personal funcionari de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Entitats Locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a cossos o escales classificats al subgrup A1, d'acord amb allò establert a l'article 47 del Reglament orgànic del govern i administració de l'ajuntament de Palma.

TERCER.- La jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions a percebre són les determinades en el vigent Pressupost de Despeses per als directors i coordinadors generals i acords del Ple.

QUART.- Per garantir el funcionament de l'Administració Municipal, tots els Coordinadors/res i Directors/res Generals nomenats per part de la Junta de Govern continuaran en el seu lloc de feina malgrat hagi expirat el mandat de la Corporació, no produint-se el seu cessament de forma automàtica, sense perjudici de la decisió que pugui prendre amb posterioritat la nova Junta de Govern.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al òrgan directiu municipal relacionat anteriorment, així com a la regidoria de l'Àrea corresponent i publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SISÈ.- El  present nomenament serà efectiu  una vegada l'interessat hagi pres possessió del càrrec davant el regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública i hagi presentat la declaració responsable d'idoneïtat davant el Servei de selecció i provisió, així com la declaració responsable de bens i activitats davant la Secretaria general del Ple.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement al que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (24 d'octubre de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón