Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 626725
Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de director de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca per la qual es convocava la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de  director/a de la zona bàsica de salut d'Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primaria Menorca.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Art. 30.2 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Ordre del conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011 per la qual es regula la figura del director de zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Arts. 26 i següents del Reial decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

5. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 1 d'agost de 2022 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

6. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Resolució

1.- Adjudicar el lloc de treball de director de la zona bàsica de salut d'Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primaria Menorca al senyor JOAN ARNAU ROSSELLÓ GALMÉS

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d' acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

(Signat electrònicament: 25 d'octubre de 2022)

La directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (BOIB núm. 191/2020, de 7 de novembre) Ana Trenado Andreu