Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 626542
Esmena de l’errada del decret de Batlia núm.17819 de 6 d’octubre de 2022 d’aprovació del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de Treballador/a Social de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 18832 de 20 d'octubre de 2022, va acordar el següent:

Amb data 6 d'octubre de 2022, mitjançant decret núm. 17819, es va aprovar  la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades en el concurs-oposició per formar part del borsí, per cobrir amb caràcter d'interinitat  places de Treballador/a Social de l'Ajuntament de Palma.

Revisades les puntuacions, hi ha una errada material pel que fa a la puntuació de la Sra. Catalina Sales Poquet, que a la Convocatòria de la taxa de reposició va obtenir una puntuació de 50,654 punts i a la taxa d'estabilització de 46,432 punts,  donat que el borsí es compon amb la millor puntuació obtinguda per les persones aspirants, s'ha de modificar la seva puntuació i l'ordre del borsí, pel que es publica amb les puntuacions i l'ordre correcte.

D'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que, les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes.

Per tot això, i tenint en compte el Decret de Batlia núm. 13026, de 28 de juny de 2019, relatiu a l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, i l'Acord de Junta de Govern de dia 28 de setembre de 2022 de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les àrees i àrees delegades.

DECRET

1. Esmenar l'errada observada en el decret de Batlia número 17819 de 6 d'octubre de 2022, pel que fa a la puntuació de la Sra. Catalina Sales Poquet, en el sentit que allà on posa :

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

10

***182**

SALES POQUET, CATALINA

46,432

Ha de posar :

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

7

***182**

SALES POQUET, CATALINA

50,654

2. Donat que aquesta modificació altera la posició de quatre persones, el borsí és el que figura a l'Annex I d'aquesta resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Palma, a la data de la signatura electrònica (24 d´octubre de 2022) La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

 

ANNEX I Llista definitiva dels integrants del borsí de Treballador/a Social

​​​​​​​

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

***288**

OROZ GALMES, MARIA DEL CARME

65,741

2

***635**

ROMAN LOPEZ , ENCARNACION

64,327

3

***498**

GONZALEZ GALLARDO, ALBA

60,620

4

***738**

REINES BESTARD, ELISABET MARIA

58,767

5

***715**

QUESADA PROVENZAL, RAQUEL

53,845

6

***464**

GARCIA GONZALEZ, PAULA

52,202

7

***182**

SALES POQUET, CATALINA

50,654

8

***848**

MULLER FLURY, MICHAEL LORENZO

48,879

9

***269**

CANYELLES PERICAS, FRANCISCA

48,870

10

***656**

AGUILAR ORDENES, FRANCISCA GABRIELA

46,898

11

***230**

MONTEAGUDO PALMA, NATALIA

45,561

12

***677**

VICH LOZANO, GLORIA VANESSA

42,372

13

***003**

LOPEZ LUCENA, TANIA CRISTINA

38,244

14

***416**

ULLOA MOREY, MARIA DELS ANGELS

37,856

15

***371**

CANAL CHAVERO CAROLINA

35,440

16

***536**

RAMOS PEREZ, MARIA ISABEL

34,160

17

***740**

SORIA FAJARDO, NOEMI

33,696

18

***723**

FERNANDEZ ROMERO, ESTHER

31,596

19

***808**

CALDENTEY QUETGLAS, FRANCISCA DEL PILAR

29,244

20

***921**

UCENDO SANCHIS, MARIA VICTORIA

28,320

21

***140**

FERRANDO LLOBERA, MARGALIDA

28,080

22

***811**

POUSIBET VASCO, TERESA

27,624

23

***801**

PERPINYA URIBE, ROSA MARIA

27,024

24

***520**

GONZALEZ FAVA, REYES

26,652

25

***157**

XAMENA ARANDA, LAURA

25,656

26

***093**

ROSSELLO DAUREO, AUBA

25,296

27

***986**

PECO SANS, MARIA ANTONIA

25,140

28

***113**

AMENGUAL NAVARRO, LIA

24,792

29

***187**

CAÑELLAS CAÑELLAS , PETRA

19,680

30

***654**

RIPOLL VANRELL, LLUCIA JERONIA

18,312

31

***564**

BLESA VIDAL, ISIDRO

17,808

32

***524**

GARCIA MARQUEZ, EVA

17,400

33

***692**

MUNTANER GARCIA, GABRIEL

16,800

34

***665**

FORONDA GAYA, MARINA

16,644

35

***612**

DIEZ MOLLA, MARIA LUISA

15,936

36

***162**

BAUZA BENESTAR, MARGARITA

15,648

37

***693**

DE LA TORRE ACOSTA, AGUSTINA

15,540

38

***119**

HERNANDEZ PECERO, IRENE FERNANDA

15,096

39

***451**

BONET VIDAL, Mª DEL PILAR

14,304

40

***866**

DELGADO BLEDA, MARIA DEL CARMEN

14,196