Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 623934
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera [14970], reservat a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 13 d'octubre de 2022, va tenir entrada en el Registre General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat un ofici de la presidenta del Consell Insular de Formentera (reg. núm. 589466/2022), al qual s'adjunta el certificat de l'Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera de 23 de setembre de 2022, mitjançant el qual s'aproven la convocatòria i les bases per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera, reservat a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior. Les bases que regeixen la convocatòria s'adjunten com a annex de l'Acord.

2. El Consell Insular de Formentera compleix les condicions que s'estableixen legalment per convocar, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball esmentat perquè l'ocupi un funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

3. El 19 d'octubre de 2022, el Servei de Corporacions Locals va emetre un informe referit al compliment dels tràmits exigits per la normativa vigent en la tramitació d'aquest procediment.

4. El 21 d'octubre de 2022, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local va dictar la corresponent proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, regula els tràmits especials de procediment en les convocatòries per cobrir els llocs de lliure designació reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. D'acord amb aquest article, el president de la corporació ha d'aprovar les bases i ha de fer també la convocatòria en el termini màxim de tres mesos des que el lloc es classifiqui com de lliure designació o quedi vacant. Correspon a la comunitat autònoma respectiva la publicació de la convocatòria en el diari oficial corresponent i la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat. El president de la corporació ha de resoldre el procediment, donar-ne compte al Ple i trametre la resolució a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

2. L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria i les bases, que s'adjunten en l'annex d'aquesta Resolució, per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera, de classe primera, reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.

2. Trametre la convocatòria al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en el termini màxim de deu dies comptadors des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una referència precisa del número i la data del diari en què s'ha publicat per a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 24 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Bases

1. Objecte de la convocatòria

La convocatòria té per objecte la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera, amb les característiques que consten en el Catàleg de llocs de treball del Consell Insular de Formentera (BOIB núm. 11, de 24 de gener de 2019) i en la plantilla de personal vigents, aprovades pel Ple de la corporació (tot de conformitat amb el que preveu l'article 92 bis 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local), i que són les següents:

— Entitat: Consell Insular de Formentera

— Denominació: secretari/secretària general

— Grup: A. Subgrup A1

— Escala: habilitació nacional

— Subescala: secretaria

— Categoria: superior

— Nivell: 30

— Complement específic anual: 28.483,14 euros bruts

— Sistema de provisió: lliure designació

— Nombre de llocs: 1

— Coneixements de llengua catalana: certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

2. Requisits per participar-hi

2.1. Poden participar en aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:

— Ser funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria superior.

— Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) o equivalent, de conformitat amb el que preveuen el Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOIB núm. 6, de 14- 1-2017, correcció d'errades en el BOIB núm. 12, de 28-1-2017), i el Catàleg de llocs de treball del Consell Insular de Formentera.

— No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 36.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

— No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la resta de normativa aplicable.

2.2. Els requisits exigits s'han de complir en la data de la resolució per la qual es disposa la publicació de la convocatòria.

 

3. Forma de provisió

La convocatòria per proveir el lloc de secretari/secretària s'ha de regir pel sistema de lliure designació, conformement a allò que disposen els articles 45 i 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

4. Participació

Pot participar en la convocatòria el personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional que compleixi els requisits per desenvolupar el lloc de treball al qual es refereixen els apartats anteriors.

La convocatòria es remetrà a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè es publiqui en el BOIB i es trameti al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per publicar-la en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), d'acord amb l'article 46.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març.

5. Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a la presidenta del Consell Insular de Formentera i s'han de presentar preferentment a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera (www.consellinsulardeformentera.cat) o de manera presencial en el Registre General de la corporació. També es podran presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins els vint dies hàbils següents a la data de publicació de la convocatòria en el BOE, i s'han d'acompanyar d'un curriculum vitae de la persona aspirant, en què constin els títols acadèmics, els anys de servei, els llocs de treball desenvolupats en l'Administració, els estudis i cursos realitzats, i altres mèrits que s'estimi oportú posar de manifest. El currículum s'ha d'acompanyar amb els documents acreditatius dels mèrits al·legats mitjançant certificacions o fotocòpies compulsades.

6. Comprovació dels requisits, llista de persones admeses, entrevista i resolució del procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i una vegada examinades les sol·licituds presentades, la presidenta de la corporació dictarà una resolució, en el termini màxim de deu dies, en la qual es declararà aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que s'exposarà a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera, en la qual constaran el nom i els llinatges de les persones candidates, i quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat i la causa de l'exclusió, si escau.

Els errors de fet es podran corregir en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada. En tot cas, les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de tres dies, des de l'endemà d'aquell en què es publiqui la relació provisional a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera, perquè puguin presentar al·legacions a l'exclusió. Qui no presenti al·legacions dins el termini assenyalat, justificant el seu dret d'estar admès o admesa, s'exclourà definitivament del procés.

Transcorregut el termini fixat per presentar al·legacions, la presidenta de la corporació dictarà una resolució que declararà aprovada la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució s'exposarà a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera. Les persones aspirants admeses seran cridades per a la realització d'una entrevista sobre qüestions derivades del seu curriculum vitae professional. La presidència podrà demanar els justificants o els aclariments necessaris. En el termini d'un mes, des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, amb l'assessorament que consideri oportú, la presidència dictarà la resolució corresponent.

La resolució de nomenament haurà de motivar que s'ha seguit el procediment establert en la convocatòria. Així mateix, serà motivada amb referència al compliment, per part de la persona aspirant elegida, dels requisits i les especificacions exigits en la convocatòria, i s'hi farà menció dels mèrits i les capacitats de la persona, així com de la seva idoneïtat per a l'ocupació del lloc, tenint en compte la seva trajectòria professional en l'àmbit de l'Administració local i en l'ocupació de llocs d'igual naturalesa, així com la seva formació i estudis. Així mateix, de la resolució esmentada, se'n donarà compte al Ple de la corporació i se'n donarà trasllat a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública perquè es publiqui en el BOE.

7. Termini de presa de possessió

El termini possessori i la presa de possessió s'hauran d'ajustar al que estableix l'article 46 en relació amb l'article 41 del Reial decret 128/2018, de 16 de març.

8. Règim supletori

En tot allò no que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Reial decret 128/2018, de 16 de març.