Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 626559
Cessament del Secretari del Grup Municipal de Unides Podem de Palma i nomenament com a Coordinador del Grup Municipal Unides Podem de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 16520 de 20 de setembre de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Cessar al Sr. Juan José Martínez Riera en el càrrec de Secretari del Grup Municipal de Podem i nomenar-lo com a Coordinador del Grup Municipal Unides Podem de Palma, tota vegada que el lloc de treball a ocupar es troba pressupostat a la plantilla de personal eventual, aprovada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palma en sessió de dia 26 de juny de 2019.

SEGON.- Aquest nomenament tindrà efectes el dia 21 de setembre de 2022, sempre i quan hagi presentat la documentació exigida. Així mateix, el cessament en el seu lloc de feina es podrà resoldre lliurement per l'òrgan que ha proposat el seu nomenament i, en tot cas, el seu cessament serà automàtic en cessar l'autoritat a la qual presta les funcions de confiança o assessorament especial.

Per altra banda, en cap cas l'ocupació d'un lloc de feina reservat a personal eventual constitueix mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció interna, tot això, en aplicació del l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós  l'Estatut bàsic de l'empleat públic de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 20 de la llei 3/2007, de 27 de març de Funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

TERCER.- Notificar el present decret a la persona interessada i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears.                                            

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (24 d'octubre de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón