Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d’estades diürnes per als anys 2022-2031

    Número de registre 2517 - Pàgines 13775-13776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03611E relativa al projecte per a l'habilitació de camí com alternatiu al traçat del Camí de Bóquer situat al polígon 9, parcel·la 197, al terme municipal de Pollença, a zona de policia

    Número de registre 2419 - Pàgina 13777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5612/2019 relatiu a la modificació de projecte bàsic reformat i projecte d’execució per a construcció de 26 habitatges, situats al polígon 7, parcel·la 31-36, en el terme municipal de Manacor, a zona de policia

    Número de registre 2705 - Pàgina 13778

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 036 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2716 - Pàgines 13779-13781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, Exp. 060 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2717 - Pàgines 13782-13783

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exps. 304 i 326 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 2748 - Pàgines 13784-13785

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 45/2010

    Número de registre 2707 - Pàgina 13786

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 43/2010

    Número de registre 2709 - Pàgina 13787

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació incial Reglament del Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament des Mercadal

    Número de registre 2671 - Pàgina 13788

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Acord del ple de l'Ajuntament d'Inca de modificació del Reglament d'Honors i Distincions de la Policia Local

    Número de registre 2686 - Pàgina 13789

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 2687 - Pàgina 13790

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 189 de data 09/03/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del XXXV Concurs de Dibuix per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu 2022

    Número de registre 2676 - Pàgina 13791

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 187 de data 09/03/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del XLI Concurs Literari Francesc d’Albranca

    Número de registre 2677 - Pàgina 13792

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 23 de març de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línea 2, sublínia 2.3.2, producció d’obres audiovisuals que apostin per les temàtiques d’interès social i cultural per a la ciutadania de Palma de l'any 2021

    Número de registre 2740 - Pàgina 13793

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a la rehabilitació de restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics pels anys 2021- 2022. (Base dades nacional de subvencions núm. 579071)

    Número de registre 2742 - Pàgines 13794-13795

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2723 - Pàgina 13796

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2724 - Pàgina 13797

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el municipi de Santa Margalida

    Número de registre 2721 - Pàgina 13798

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació inicial Pressupost 2022

    Número de registre 2666 - Pàgina 13799

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 2711 - Pàgina 13800

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inicial projecte de Reglament per a la regulació de les prestacions econòmiques d'urgència social de la Mancomunitat Pla de Mallorca

    Número de registre 2739 - Pàgina 13801