Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 199018
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 036 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 29 de març de 2022, signa la següent resolució:

“Informe proposta de resolució de revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

CONVOCATÒRIA: INEA2018_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497976

Exp.: INEA2018_1/036

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185) i en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de JUAN MIGUEL GELABERT NIELL entre d'altres, que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, RES1 de data 10 de setembre de 2020, (BOIB núm. 161, de 17 de setembre de 2020) amb les dades i els imports corresponents (amb un import concedit de 18.058,72 €).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, l'interessat presenta la sol·licitud de pagament, com també la documentació exigida, però, una vegada revisada aquesta, es comprova que:

a) En lloc del disc de tall central Kverneland que tenia concedit (2.340,00 €, sense IVA), ha adquirit una abonadora pendular VICON PS 753 (2.340,00 €, sense IVA), atès aquest canvi s'ha emès l'Informe de moderació de costs de 21 de febrer de 2022 el qual determina que el preu de l'adobadora adquirida és de 545,09 €, per tant, el valor del mercat del producte és inferior a l'import que s'ha justificat.

b) En lloc del remolc GILI RT 16T, carga 6000x2450x750 més complements, que tenia concedit (18.296,59 €, sense IVA), ha adquirit un remolc GILI, RHT 16T RP75C 7,5 m, model R3RT (18.000,00 €, sense IVA), atès aquest canvi s'ha emès l'Informe de moderació de costs de 21 de febrer de 2022 el qual determina que el preu del remolc adquirit és de 14.554,65 €, per tant, el valor del mercat del producte és inferior a l'import que s'ha justificat.

c) Per últim, de la factura núm. 863, de 28 de març de 2018, de «Subministres Manacor, SL» s'han restat el conceptes de quadre elèctric trifàsic i la tapa del pou, ja que segons l'Acta de inspecció prèvia de dia 4 de juliol de 2018 ja estava iniciat.

5. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

6. Atès tot això, es proposa fer la revocació parcial ja que l'actuació subvencionable no s'ajusta al que estableix el punt 2.b de l'apartat quart i l'apartat desè de la resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

7. Amb data 22 de febrer de 2022, es va emetre l'Informe proposta provisional de resolució de revocació parcial sobre la sol·licitud de pagament de l'expedient INEA2018_1/036, corresponent a JUAN MIQUEL GELABERT NIELL, amb NIF ***1561**, ja que l'actuació subvencionable no s'ajusta al que estableix el punt 2.b de l'apartat quart i l'apartat desè de la resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

8. El 28 de febrer de 2022, es notifica a la persona beneficiària, mitjançant la publicació al web del FOGAIBA, l'Informe proposta provisional de resolució de revocació parcial abans esmentat, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme al·legacions.

9. El 8 de març de 2022, dins el termini i en la forma escaient, la persona interessada va presentar escrit d' al·legacions, amb el qual adjunta la documentació següent:

a) Pel que fa a l'abonadora pendular VICON PS 753, ha presentat una factura diferent a la presentada amb la sol·licitud de pagament (sol·licitud de 16/03/2021), cal esmentar que no es poden admetre factures aportades amb posterioritat (08/03/2022) a la sol·licitud de pagament.

b) Pel que fa al remolc adquirit GILI, RHT 16T RP75C 7,5 m, model R3RT, presenta un certificat que reitera la factura presentada i sobre la qual ja s'ha emès l'Informe de moderació de costs de dia 21 de febrer de 2022, i per tant, aquesta informació no justifica l'import sol·licitat, ni es pot considerar com a pressuposts. En conseqüència no es poden acceptar les al·legacions presentades.

10. S'ha considerat l'Informe proposta provisional de resolució de revocació parcial de 22 de febrer de 2022 abans esmentada.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. No acceptar les al·legacions presentades a l'Informe proposta provisional de resolució de revocació parcial de 22 de febrer de 2022, de l'expedient INEA2018_1/036, corresponent a JOAN MIGUEL GELABERT NIELL, amb NIF ***1561**.

2. Revocar parcialment l'ajuda concedida al beneficiari, mitjançant la resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de 10 de setembre de 2020 , per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb JUAN MIGUEL GELABERT NIELL i acaba amb JUAN MIGUEL GELABERT NIELL, que suma un import total de 3.408,51euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

3. Finalitzar el procediment i arxivar l'expedient INEA2018_1/036.

4. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El cap de negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Jordi Company Salaverria

Per suplència del cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural (BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

 

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 

Josep Xavier Nadal Coll

 

 

Conforme amb la proposta , en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX

TITULAR

NIF

NºEXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable 

Import que s'ha de revocar 

100 % CAIB

Anualitat

JUAN MIGUEL GELABERT NIELL

***1561**

INEA2018_1/036

18.058,72

14.650,21

3.408,51

3.408,51

2022

 

 

Núm. BENEFICIARIS: 1

18.058,72

14.650,21

3.408,51

3.408,51

 

TOTAL AJUDA

 

 

 

 

 

Palma, 4 d'abril de 2022

El  director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé