Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 198871
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i una vegada que el Ple en sessió extraordinària de data 4 d'abril de 2022 ha acordat l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, es fa saber que l'expedient tramitat per a l'adopció de l'acord esmentat, així com l'Ordenança fiscal que es modifica, s'exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així mateix es publicarà l'anunci de l'exposició al públic en un dels diaris de major difusió.

Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, els interessats podran examinar l'expedient a la Intervenció de l'Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

 

Sóller, 4 d'abril de 2022

El batle

Carlos Simarro Vicens