Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 199477
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 31 de març de 2022  de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Fons de Contingència.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Fons de Contingència.

Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Fons de Contingència, per Acord del Ple de data 31 de març de 2022, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http:// santjosep.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

  

Sant Josep, en el dia de la signatura electrònica (4 d'abril de 2022)

L'alcalde

Ángel Luís Guerrero Domínguez