Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 196341
Extracte de la Resolució de Batlia núm. 187 de data 09/03/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del XLI Concurs Literari Francesc d’Albranca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 618646

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www. infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618646):

Primer. Objecte

Amb l'objecte de fomentar l'escriptura en llengua catalana en la modalitat de narrativa, poesia o teatre, l'Ajuntament de Ferreries convoca el XLI Concurs Literari Francesc d'Albranca.

Segon. Beneficiaris

Poden participar en el concurs totes les persones interessades, en una de les modalitats següents:

A) 3r cicle de primària

B) 1r cicle d'ESO

C) 2n cicle d'ESO

D) De 16 a 18 anys

E) Majors de 18 anys

Les modalitats A, B i C són de caràcter local; això no obstant, també hi poden participar els alumnes d'altres pobles que cursin estudis als centres escolars de Ferreries. Les categories D i E són d'àmbit insular.

Tercer. Bases reguladores

Per Decret d'Alcaldia núm. 187 de data 09/03/2022 es van aprovar les bases i la convocatòria del XLI Concurs Literari Francesc d'Albranca. Les bases es poden consultar al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ferreries:

http://www. ajferreries.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1

Quart. Premis

Per a les categories A, B i C s'estableixen dotze premis en material didàctic, sis valorats en 50 € cadascun per als guanyadors i sis valorats en 30 € cadascun per als finalistes. Així mateix es concedirà tant a guanyadors com a finalistes un val per a qualsevol dels espectacles organitzats a l'Auditori de Ferreries en el termini d'un any comptador a partir del lliurament del premi. Per a la categoria D, un premi en metàl·lic de 150 € i per a la categoria E, un premi en metàl·lic de 450 €. En les categories D i E hi haurà un únic premi per categoria. Es concedirà un diploma als guanyadors i finalistes.

Els premis podran ser declarats deserts i estaran subjectes a les retencions fiscals i a les disposicions legals vigents que s'hagin d'aplicar.

Cinquè. Termini i lloc de presentació de les obres

El termini de presentació d'obres finalitza a les 20.00 hores de dia 13 d'abril de 2022, a la Biblioteca Públic Municipal.

 

Ferreries, 1 d'abril de 2022

La batlessa Joana Febrer Rotger