Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 197253
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció d'aquest Ajuntament d'acord amb l'article 179 i amb relació amb els articles 169, 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria núm. 4/2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 31 de març de 2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció al tràmits següents:

  1. Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquesta anunci en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma.
  2. Oficina de presentació: Registre General.
  3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

                               

Inca, en el dia de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

El batle-president Vigilio Moreno Sarrio