Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 196249
Aprovació incial Reglament del Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consistori en sessió ordinària celebrada el passat dia 30 de març de 2022, va acordar aprovar inicialment el Reglament del Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament des Mercadal

Aquest expedient queda exposat al públic per un termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB per a al·legacions. Si no es presenten al·legacions l'acord serà elevat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

 

Es Mercadal en la data de la signatura electrònica (4 d'abril de 2022)

El batle Francesc Ametller Pons