Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 195648
Aprovació inicial Pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple en sessió de dia 31-03-2022 va aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici econòmic de 2022, format pel Pressupost de l'Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a persones majors de “Cas Metge Rei”, les seves bases d'execució i la plantilla de personal amb els annexos corresponents, amb els llocs de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

L'expedient s'exposa al públic a la Secretaria de la Corporació perquè els interessats legitimats segons el que disposa l'art. 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament establerts, puguin presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a  partir del següent al de la data de publicació d'aquest anunci al BOIB.

b) Oficina de presentació: Registre General de l'Ajuntament.

c) Òrgan davant el que es reclama: Ple de l'Ajuntament.

En cas de què no es presentin reclamacions dins el termini esmentat, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, d'acord amb el que preveu l'art. 169 del R.D Legislatiu 2/2004 i en funció de l'acord de Ple, adoptat a la mateixa sessió.

 

Santa Maria del Camí, 4 de de d'abril de 2022

El batle-president

Nicolau Canyelles