Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 199306
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el municipi de Santa Margalida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment el projecte d'Ordenança reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el municipi de Santa Margalida, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http:// ajsantamargalida.sedelectronica.es]. 

En el cas de no presentar-se cap reclamació o el suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

Santa Margalida, amb data de la signatura electrònica (4 d'abril de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich